search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Utmärkt stämning vid årets fullmäktigemöte

Stämningen var mycket god på årets fullmäktigemöte, som hölls i Näringslivets hus i Stockholm.

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte, den 9 juni, utdelades Advokatsamfundets journalistpris. Årets pris gick till Sveriges radios reporter Bo-Göran Bodin. (Läs Bo-Göran Bodins gästkrönika.)

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson konstaterade i sitt anförande att migrationsfrågan har varit den i särklass viktigaste frågan under året som har gått. Han tog upp att Sveriges advokatsamfund har varit mycket kritiskt mot flera av de lagstiftningsförslag som har lagts på migrationsrättens område.

Bengt Ivarsson nämnde att en statlig utredning i Norge har lämnat förslag på en ny advokatlag och att den norska regeringen vill starta en ny utredning för att se över advokaters tystnadsplikt.

Därefter summerade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samfundets uppgifter. Samfundet har fyra arbetsuppgifter – att garantera en hög etik och professionalism bland medlemmarna, att värna rättssäkerheten, att tillvarata advokaters yrkesintressen samt att arbeta för ett enat advokatsamfund.

Anne Ramberg presenterade Advokatsamfundets kommande projekt.

– Kvaliteten på svenska advokater är jämförelsevis otroligt hög. Vi är det enda land som jag känner till som har ett krav, utöver de formella kriterierna, att man måste styrka sin lämplighet, sade Anne Ramberg och tillade att ett nytt prov har införts i advokatexamen, som berör mänskliga rättigheter, konstitutionella frågor och Europakonventionen.

Därefter presenterade Anne Ramberg Advokatsamfundets nya hemsidor och berättade om nya projekt som samfundet inleder i höst. Vid tre tillfällen ska informationsträffar hållas för asylsökande i samfundets lokaler.

Dessutom ska fyra föreläsningar om rättssäkerhet och andra aktuella frågor anordnas för allmänheten.

Ytterligare en nyhet är att Advokatsamfundet ska börja erbjuda tidsbegränsade praktikplatser i syfte att öka integrationen och mångfalden. För att vara aktuell för en praktikplats ska man vara nyanländ, ha uppehållstillstånd och ha kunskaper i engelska.

Vice ordförande Christer Danielsson konstaterade avslutningsvis att samfundets ekonomi är synnerligen god. Årsavgiften höjs med 500 kronor till 5 800 kronor. Serviceavgiften är oförändrad 6 800 kronor.

Annons
Annons
Annons