search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2016/0590 Betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

R-2016/0671 Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)

R-2016/0707 Betänkandet En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemorian Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

R-2016/0732 Promemorian Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

R-2016/0733 Promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

R-2016/0744 Betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18)

R-2016/0910 Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-land-rapporter

R-2016/0924 Förslag till nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2016/1087 Promemorian med utkast till lagrådsremiss Maske­ringsförbud vid idrottsarrangemang

Annons
Annons
Annons