search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Beatson, Jack: Anson’s law of contract / Jack Beatson, Andrew Burrows, John Cartwright (30. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 763 s.)

Christou, Richard: Boilerplate : practical clauses (7. ed. London : Sweet & Maxwell, 2015. 481 s.)

Civilrättens grunder / Torgny Håstad, Erika P. Björkdahl, Margareta Brattström & Laila Zackariasson (Iustus. 457 s.)

Denscombe, Martyn: Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3. uppl. Studentlitteratur. 488 s.)

Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent : lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler (Wolters Kluwer. 471 s.)

Eiserman, Markus: Bevakningsjuridik : regler och handledning (Wolters Kluwer. 317 s.)

Eneroth, Elisabeth: Critical substantive validity testing of legal norms : the example of homes for care or residence (Jure. 171 s.)

Festskrift till Ronney Hagelberg / redaktionskommitté: Annina H. Persson, Göran Millqvist, Carolina Saf (Jure. 290 s.)

Hanqvist, Dan: Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar (Wolters Kluwer. 983 s.)

Haraldsen, Haakon I.: Innføring og oppgavesamling i advokatetikk / Advokatforeningen og Haakon Haraldsen (Universitetsforl. 259 s.)

Iacovides, Marios C.: A “more economic approach“ to WTO law’s relevant market definition, trade harm, and quantification of trade effects and countermeasures : a normative law and economics comparison with EU competition law (Uppsala University. 590 s. Diss. Uppsala universitet, 2016)

Iseskog, Tommy: Missbruk och anställningsskydd : arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och annat drogmissbruk (4. uppl. IJK, 2015. 137 s.)

Kihlman, Jon: Köprätten (8. uppl. Wolters Kluwer. 130 s.)

Langsted, Lars Bo: Waaben strafferettens almindelige del (6. udg. København : Karnov Group, 2015. 322 s.)

Lindquist, Ulf: Kommunala befogenheter / Ulf Lindquist, Olle Lundin och Tom Madell (8. uppl. Wolters Kluwer. 487 s.)

Maunsbach, Ulf: Grundläggande immaterialrätt / Ulf Maunsbach & Ulrika Wennersten (3. uppl. Gleerup, 2015. 266 s.)

Nebelius Lüning, Monica: Polisdatalagen : en kommentar / Monica Nebelius Lüning, Hans-Olof Sandén (Wolters Kluwer. 207 s. Gula biblioteket)

Olsson, Gunilla: Familjejuridik : personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt, arvs- och testamentsrätt / Gunilla Olsson, Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt (Sanoma Utbildning, 2015. 145 s.)

Pila, Justine: European intellectual property law / Justine Pila, Paul L.C. Torremans (Oxford : Oxford Univ. Press. 671 s.)

Qviström, Jörgen: Vattentjänstlagen : en handbok (2. uppl. Wolters Kluwer. 253 s.)

Sutton, David St. John: Russell on arbitration / David St. John Sutton, Judith Gill, Matthew Gearing (24. ed. London : Sweet & Maxwell, 2015. 766 s.)

Weatherill, Stephen: Cases and materials on EU law (12. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 650 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten : en introduktion (8. uppl. Wolters Kluwer. 104 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons