search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

HD: Likvidator var oaktsam

När likvidatorn skulle skifta bolagets tillgångar till aktieägaren hade en tidigare leverantör framställt krav mot bolaget. Likvidatorn ansåg att leverantören hade förlorat rätten att kräva betalning (preklusion) och avsatte därför inga pengar i skiftet för betalning av kravet. Högsta domstolen ansåg att skulden var tvistig och att en avsättning därför borde ha skett.

Likvidatorn hade låtit utfärda en kallelse på okända borgenärer. Leverantören avhördes först sedan kallelsetiden hade gått ut och gjorde då gällande att skulden hade varit känd av bolaget före anmälningstidens utgång.

Högsta domstolen ansåg att eftersom likvidatorn inte accepterade att bolaget var betalningsskyldigt för kravet, så var skulden att betrakta som tvistig. Aktiebolagslagen föreskriver att om det finns tvistiga skulder vid en likvidation, så får inte likvidatorn skifta bolagets tillgångar utan att pengar först avsätts för betalning av dessa. Regeln är tydlig och utgör inget hinder mot att ett skifte fastställs och verkställs beträffande bolagets övriga tillgångar. Genom att inte beakta att det förelåg hinder mot att skifta bolagets samtliga tillgångar så var likvidatorn oaktsam och handlade i strid mot aktiebolagslagen.

HD:s dom den 17 juni 2016 i mål nr T 6069-14

MöD prövar mål om förskottsbetalning

Migrationsöverdomstolen beslöt den 20 juni att bevilja prövningstillstånd i två mål som rör förskott till offentligt biträde.

Det ena målet (UM 2351-16) gäller frågan om Migrationsverket har haft fog för att avslå en begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag då begäran om förskott kom in.

Det andra målet (UM 1502-16) gäller frågan om huruvida förskott till ett offentligt biträde kan utgå för tidsspillan och utlägg.

HFD: Dom i mål om företrädaransvar med mera

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har den 22 juni avkunnat en dom i ett mål som rör företrädaransvar med mera. Likvidatorns betalningsansvar begränsas från 716 miljoner kronor till 2 miljoner kronor.

I HFD:s dom har en likvidators betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar i visst fall satts ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Frågan i målet är om AA i egenskap av likvidator ska åläggas betalningsskyldighet för bolagens skatter och om det i så fall föreligger särskilda skäl för hel eller delvis befrielse från skyldigheten.

Enligt kammarrätten hade AA varit åtminstone grovt oaktsam. Vidare uttalades att ett betalningsansvar på cirka 716 miljoner kronor kunde framstå som ett orimligt högt belopp men att detta var en direkt följd av att bolagen hade mycket stora skatteskulder. Att ålägga en företrädare ett betalningsansvar som helt korresponderar mot sådana skatteskulder kunde enligt kammarrättens mening inte i sig anses vara oproportionerligt.

HFD skriver att den måste utifrån samtliga omständigheter i målet göra en uppskattning av vad som utgör en rimlig betalningsskyldighet för AA. En nedsättning som innebär att hela betalningsskyldigheten bortfaller framstår inte som rimlig mot bakgrund av att AA befunnits ha varit grovt oaktsam. HFD finner vid en samlad bedömning att betalningsskyldigheten ska begränsas till skäliga 2 miljoner kronor.

Mål nr 2680-15

Ett nej är ett nej redan i dag

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson har under sommaren debatterat sexualbrott och samtyckeslagstiftning. Ivarsson skrev i Sydsvenskan att de som i den allmänna debatten påstår att ett nej inte är ett nej med dagens lagstiftning är antingen okunniga eller oseriösa. Redan med dagens lagstiftning är ett nej ett nej. Om åklagaren lyckas bevisa att målsäganden sagt nej och att gärningsmannen dessutom förstått det, blir utfallet en fällande dom. Ivarsson skrev även att han är mycket tveksam till att en samtyckeslagstiftning är rätt väg att gå. Däremot är det attitydpåverkande arbete som sker i bland annat skolorna mycket viktigt.

Advokaten uppmärksammade den turkiska utvecklingen 2015

I Advokaten nr 5 2015 uppmärksammade Advokaten att Turkiet befann sig vid ett vägskäl. I den komplexa utvecklingen agerade turkiska advokatkåren vakthund för att skydda den turkiska rättsstaten. Under sommaren blev den turkiska inrikespolitiken än mer dramatisk och oroande.

Annons
Annons