search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket tillmötesgår Advokatsamfundet igen

Migrationsverket har än en gång tillmötesgått Advokatsamfundet och ändrat sina rutiner rörande förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden.

Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. I mitten av maj i år fick Advokatsamfundet gehör för vissa av påpekandena. Migrationsverket förordade då att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast skulle beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även skulle kunna beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt för utredning om biträdet har haft en utgift för denna.

 Advokatsamfundet fick den 23 juni information om att Migrationsverket har reviderat sin interna instruktion om standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning ytterligare och nu tillmötesgår Advokatsamfundets påpekanden i än större utsträckning. Revideringen innebär att om Migrationsverket, vid begäran om förskott, bedömer att det återstår mycket lång tid till dess myndigheten kommer att fatta beslut i grundärendet, bör förskott beviljas för arbete som omfattar åtta timmar eller mindre, samt för utlägg, tidsspillan och mervärdesskatt. Revideringen innebär också att om Migrationsverket har avslagit en begäran om förskott med motiveringen att beslut kommer att fattas inom sex månader ska beslut i huvudärendet fattas inom den tidsfristen. Om ytterligare handläggningsåtgärd tillkommit som inte var identifierad när myndigheten avslog begäran, och som innebär att beslut inte har fattats inom sex månader, ska en ny begäran om förskott från biträdet bifallas om begäran är skälig.