search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HFD: Beviljat byte av biträde

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, anser i en dom att det finns skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för, när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet.

Bakgrunden i målet var att en man som hade omhändertagits enligt LVM begärde byte av offentligt biträde. Mannen uppgav att han ville företrädas av ett biträde som han haft som advokat i flera år, att hon vid tidpunkten biträdde honom som offentlig försvarare och även målsägandebiträde samt att hon var väl insatt i hans situation. Förvaltningsrätten avslog mannens begäran om biträdesbyte. Senare gjorde kammarrätten samma bedömning.

HFD konstaterar att rätten att fritt välja rättsligt biträde och att ett förtroendefullt förhållande råder mellan huvudman och biträde är av central betydelse i ett rättssamhälle. Denna rätt bör kunna inskränkas bara om det finns starka skäl för det. 

HFD konstaterar att mannens begäran om byte av biträde gjordes en vecka efter att biträdet hade förordnats och bland annat med hänsyn till det särskilda förtroende som mannen hyste för advokaten får det anses ha funnits särskilda skäl för byte av offentligt biträde. Förvaltningsrätten borde därför ha entledigat den första advokaten och i stället förordnat den advokat som mannen önskade som offentligt biträde för honom.

Mål nr 6499-15 

 

Annons
Annons