search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tryckfrihetsförordningen (TF)

  • TF är en av Sveriges fyra grundlagar. Den kan endast upphävas om riksdagen fattar samma beslut vid två olika mandatperioder. Mellan de två mandatperioderna måste ett riksdagsval ha ägt rum.
  • Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är de två grundlagar som konkret reglerar yttrandefriheten i medierna. TF reglerar friheten att yttra sig i skrifter som böcker och tidningar samt fotokopierat material. YGL reglerar yttrandefriheten i radio, tv och film samt, i viss utsträckning, på internet.
  • Tryckfrihetsförordningen från 1766 var den första lag i världen som gjorde tryckfrihet till en rättighet. Genom förordningen fick vi offentlighetsprincipen, som innebär att alla medborgare har rätt att ta del av protokoll och andra handlingar från regering, riksdag och myndigheter.
  • Flera av principerna i 1766 års tryckförordning kvarstår. Bland annat offentlighetsprincipen, censurförbudet, etableringsfriheten och grundlagsregleringen.
    Under åren har tryckfrihetsförordningen utökats och innefattar nu även ansvarig utgivare, meddelarfrihet och meddelarskydd. Det är den ansvariga utgivaren som har det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller en tidskrift. Uppgiftslämnare och skribenter ska inte kunna straffas för det som skrivs i tidningarna. Meddelarfriheten innebär att vem som helst har rätt att lämna uppgifter till medieföretag för offentliggörande. Genom meddelarskyddet får inte uppdragsgivare efterforska vem som har lämnat uppgifter eller vidta åtgärder för att bestraffa eller hitta den som lämnat uppgifterna. Meddelarfrihet och meddelarskydd omfattar offentligt anställda i större utsträckning än dem som är anställda i privata företag. I privata företag anses tystnadsplikt genom avtal vara starkare än grundlagens yttrandefrihet.
  • TF har ändrats vid ett flertal tillfällen. Den nu gällande kom 1949 och har sedan ändrats vid flera tillfällen.

Källa: Dagens Nyheter och Advokaten

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons