search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Oklart vilka etiska regler som gäller vid internationella skiljeförfaranden

Stor osäkerhet råder kring vilka etiska regler som ska tillämpas i samband med internationella skiljeförfaranden. Ovissheten gör att advokater från olika länder inte arbetar utifrån samma förutsättningar.

Behovet av tydliga etiska regler vid internationella skiljeförfaranden har ökat på senare år. Tidigare var det främst européer och nordamerikaner som deltog i internationella skiljeförfaranden. De tyckte inte att det behövdes formella regler, utan att det var underförstått hur förfarandet skulle gå till. Det konstaterade Catherine Rogers, professor i juridik med fokus på internationella skiljeförfaranden vid Penn State University, vid ett seminarium på Stockholm Centre for Commercial Law på Stockholms universitet i maj.

– Men hur ska parter från till exempel Brasilien och Korea veta hur de ska agera i samband med ett internationellt skiljeförfarande om inget finns nedskrivet, sade Catherine Rogers.

Hon berättade att skillnaden är stor mellan vilka etiska regler som gäller i common law-länder, som USA och Storbritannien, och civil law-länder, som Tyskland och Italien.

Ett exempel är synen på att förbereda vittnen inför förhör.

– Förutsättningarna blir inte desamma om den italienska advokaten inte förbereder ett vittne före vittnesmålet, medan den amerikanska advokaten noggrant ser till att vittnet kommer ihåg alla viktiga fakta och fokuserar på de frågor som är relevanta.

Själv anser Catherine Rogers att självreglering av de etiska reglerna på internationell nivå är rätt väg att gå.

– Det är viktigt att det blir tydligt när särskilda regler för internationella skiljeförfaranden ersätter nationella etiska regler, sade hon.

Efter catherine rogers framförande berättade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att Advokatsamfundet alltid har varit en varm förespråkare för självreglering.

– Om vi fortsätter att underhålla, utveckla och tillämpa förnuftiga och ansvarsfulla regler kan vi bevara rätten till självreglering. Självreglering är en nödvändig förutsättning för ett oberoende advokatsamfund, sade Anne Ramberg och betonade vikten av att de etiska reglerna kontinuerligt ses över för att passa in i dagens samhälle.

Även Anne Ramberg underströk att nationella skillnader vad gäller etiska regler försvårar arbetet för advokater.

– Det är uppenbart att det krävs regler för val av etiska standarder. För att uppnå detta behöver berörda parterna samarbeta, särskilt advokatsamfunden – både på nationell och internationell nivå. Jag tror att IBA, ABA och CCBE kan bidra med mycket i det här arbetet, sade hon och tillade:

– Det är viktigt att alla inblandade vet vilka regler som gäller och att samma regler gäller för alla parter. Först då blir förutsättningarna desamma för alla parter.

I sverige är huvudregeln att för medlemmar i det svenska advokatsamfundet gäller svenska etiska regler – oberoende av i vilken miljö de verkar.

Men Advokatsamfundet har justerat de etiska reglerna. En ny bestämmelse har införts, enligt vilken advokater som sitter som skiljedomarna inte omfattas av jävsreglerna.

– Det innebär dock inte att skiljemän inte omfattas av några jävsregler alls, enbart att reglerna kommer från annat håll. En sådan källa är IBA:s jävsregler, sade Anne Ramberg.

Läs mer:

”Ethics in International Arbitration” av Catherine Rogers

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons