search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fedja har fått två PT i samma mål

Att få prövningstillstånd i Högsta domstolen är inte det lättaste. Men advokat Fedja Ziga har lyckats få två prövningstillstånd i ett och samma mål.

Berätta kort om de två olika ansökningarna om PT och vad det är för principfrågor du vill ha belyst?

– Båda ansökningarna för vilka PT meddelats rör ersättning enligt rättshjälpslagen. Den första handlar i korthet om huruvida ett rättshjälpsbiträde som har sin verksamhet långt ifrån den handläggande domstolens ort har rätt till ersättning för tidspillan motsvarande vad motpartsombudet, som inte har sin verksamhet långt ifrån domstolen, tillerkänns i målet för sin resa till och från domstolen. Den andra handlar, enligt mig, om ett förbiseende från hovrättens sida avseende en av två ingivna kostnadsräkningar, vilket borde föranlett en rättelse, men inte gjorde det.

Ovanligt nog har även din motpart i samma mål lyckats få PT, är de något som är speciellt eller unikt med just det här målet?

– Jag har inte undersökt saken närmare men det måste nästan vara unikt att HD meddelar tre PT i ett och samma mål där samtliga frågeställningar rör ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen. Frågan som motpartsombudet har fått PT för anser jag är väldigt intressant. Frågan uppkom redan i samband med tingsrättens dom och jag har själv försökt att finna svaret i doktrin, förarbeten och praxis utan att lyckas.

Hur reagerade du när du fick veta att du lyckats med två PT i ett och samma mål?

– Med glädje, förvåning och lite förvirring, då HD tillsammans med besluten om PT av misstag hade skickat mitt eget överklagande till mig att yttra mig över.

Du som är aktiv fotbollsspelare, hur bedömde du oddsen för framgång när du skickade in ansökningarna?

– Som aktiv fotbollsspelare i Vendelsö IK så går jag alltid för seger och utgår från att det kommer att gå vägen. Det är viktigt att tro på sig själv och på det man gör.

Har du några tips till advokater som vill ansöka om PT?

– Även om det är väldigt svårt att få PT och ofta frustrerande när man inte får det, är det viktigt att inte låta sig nedslås utan att behålla motivationen, att fortsätta se det som en utmaning och att göra sitt bästa i varje enskilt mål. I övrigt är tipset att i överklagandet till HD försöka att vara kort, saklig och tydlig med grunderna avseende rättsfrågan som ska prövas. En intressant frågeställning kräver oftast inte en längre utläggning och flera av de överklaganden som jag har sett, för vilka PT har meddelats, har inte varit längre än en sida.

Vad har du för förväntningar på processen i HD?

– Jag vet ännu inte någonting om hur HD ser på den fortsatta handläggningen, men anar att den kommer att vara skriftlig med tanke på de aktuella frågeställningarna. För min egen del hoppas jag naturligtvis att jag blir kallad till en muntlig förhandling och får processa i HD.

Vilka reaktioner har du fått från dina advokatkolleger?

– Bara positiva reaktioner och gratulationer. Särskilt från kolleger som jag har arbetat med, vilka varit med alla de gånger då jag både trott och hoppats att jag skulle få PT i andra mål, men inte fick det.

Peter Rehnfeldt
Annons
Annons