search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Svenska brott : Bodenfallet
Författare: Thomas Bodström, Lars Olof Lampers
Förlag: Norstedts

Boken skildrar händelserna i samband med att en 20-årig kvinna hittades mördad och styckad i en skog utanför Boden 2013. En ung man dömdes mot sitt nekande till livstids fängelse. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet och är fortfarande omdiskuterat. Det fanns andra misstänkta och uppfattningarna om vem som är den skyldiga går isär.

Vid sidan av händelseförloppet förklarar författarna de olika aktörernas roller och agerande i kursiverade faktaavsnitt. Bodenfallet är den första boken i en planerad serie om svenska brott. Tanken är att presentera ett antal rättsfall och även fakta om hur det svenska rättsväsendet fungerar.

Titel: Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning
Författare: Stellan Gärde, Lisa Nyström
Förlag: Wolters Kluwer

I boken redovisar och kommenterar författarna ett omfattande antal avgöranden från svenska domstolar där kränkning av mänskliga rättigheter åberopats som grund för skadestånd. Boken omfattar domar som bland annat berör den enskildes rätt till äganderätt, yttrandefrihet, föreningsrätt, migrationsrätt, miljö, skydd mot diskriminering, integritet och skydd för privat- och familjeliv. I mål om kränkningar använder svenska jurister enskildas rättigheter i både svensk lagstiftning och internationella regler. Här redogörs för delar av de relevanta lag- och konventionsregler som berörs i domarna. Boken behandlar även HD:s praxis om möjligheten att erhålla skadestånd vid kränkning, vilket öppnat upp för möjligheten till kompensation främst vid kränkningar från stat eller kommun.

Nya avhandlingar

Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott av Erik Svensson, Uppsala universitet (Iustus).

I straffrätten finns inte något kollektivt straffansvar, tvärtom är enskilda personer individuellt ansvariga för sina handlingar. Kan man inte fastställa vem som är skyldig låter man hellre alla gå fria för att inte en oskyldig ska straffas. Däremot finns institutet medgärningsmannaskap som tillämpas då flera personer gemensamt deltagit i utförandet av ett brott. Avhandlingen behandlar och analyserar frågor kring det svenska gärningsmannaskapsbegreppet, hur detta kan förstås i situationer där flera personer deltar i ett brott.

Legal implications of data mining: assessing the European Union’s data protection principles in light of the United States government’s national intelligence data mining practices av Liane Colonna, Stockholms universitet (Ragulka förlag).

En omfattande mängd personuppgifter om EU-medborgare samlas in av företag som Facebook, Google och Twitter, data som sedan kan föras över till de amerikanska underrättelsetjänsterna för övervaknings- och datalagringsändamål (datamining).

Avhandlingen undersöker dels de tekniska förutsättningarna för datamining och i vilken utsträckning amerikansk lagstiftning erbjuder skydd för de personuppgifter som samlas in. Författaren har flera förslag för hur den personliga integriteten kan stärkas inom EU och i förhållande till andra jurisdiktioner, bland annat anser hon att en internationell konvention om dataövervakning behövs.

On science, law, and medicine : the case of gender-”normalizing” interventions on children diagnosed as different in sex development av Jameson Garland, Uppsala universitet.

Under de senaste 60 åren har man i Sverige och USA använt sig av könskorrigerande behandlingsåtgärder på små barn med medfödd avvikelse i könsutvecklingen. Lagen tillåter detta, trots att det råder stor medicinsk osäkerhet kring behandlingarna och att de kan vara till skada för barnet. Flera männi­skorättsorganisationer, inklusive FN, EU och Europarådet, har också uppmanat länder att stoppa ingreppen. Denna studie i medicinsk rätt undersöker om dessa behandlingar alls är tillåtna enligt gällande svensk och amerikansk rätt och om det finns behov av förändringar i lagstiftningen.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons