search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD: En tingsrätt är belägen på alla sina tingsställen

Försvarare får räkna avståndet till sin verksamhetsort från alla domstolens tingsställen vid beräkning av ersättning.

En domstol ska utgå också från avståndet till domstolens tingsställen, inte bara från domstolens kansliort, när den bedömer om en offentlig försvarare har sin verksamhet långt från domstolen. Därmed kan försvarare, och målsägandebiträden, ha rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i fler fall än om domstolen utgår bara från avståndet till kansliorten. Det slår Högsta domstolen fast i två avgöranden.

HD konstaterar att merkostnaderna för försvararen inte har något samband med tingsrättens administration eller var tingsrättens skriftliga handläggning äger rum. I stället är det de muntliga förhandlingarna i målet som medför tidsspillan och kostnader för resor. Därför är det platsen för förhandling som är relevant vid prövningen av försvararens ersättningsanspråk, enligt HD – inte tingsrättens kansliort.

HD konstaterar också att det, när den misstänkte ska välja försvarare, kan vara svårt för den misstänkte och den tilltänkte försvararen att förutse vilken förhandlingsort tingsrätten kommer att bedöma som lämplig. Osäkerheten bör inte gå ut över den tilltalade. Enligt HD är det en förutsebar och lätthanterlig ordning, om den tilltalade och försvararen normalt kan utgå från att förhandling kan komma att äga rum på något av tingsrättens tingsställen. Därför bör en tingsrätt anses vara belägen på de orter där den har tingsställe, när ersättningsregeln i rättegångsbalken 21 kap. 10 § fjärde stycket tillämpas.

HD:s beslut den 25 maj 2016 i mål nr Ö 6101-14 (offentlig försvarare) och den 25 maj 2016 i mål nr Ö 6098-14 (målsägandebiträde)

Annons
Annons