search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Avsaknad av muntligt förhör stred mot Europakonventionen

Europadomstolen slår i en färsk dom fast att det kan strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna att inte låta en advokat, som står inför ett advokatsamfunds disciplinnämnd, komma till tals.

En advokat verksam i Linz i Österrike vände sig till Europadomstolen därför att han inte hade getts möjlighet att bli muntligen förhörd i samband med ett disciplinärt förfarande emot honom.

Bakgrunden till ärendet är en brottsutredning i den regionala domstolen i Linz (Landesgericht Linz) 2006 mot en regional politiker och en moldavisk medborgare. De var båda misstänkta för människohandel. En organisation, där regionalpolitikern var ordförande, gav advokaten i uppdrag att företräda den moldaviska medborgaren i brottmålet. Efter att advokaten åtagit sig ärendet behöll han kontakten med politikern och försåg denne med information som rörde brottsutredningen mot den moldaviska medborgaren. Advokaten företrädde inte regionalpolitikern i brottmålet. I samband med det straffrättsliga förfarandet mot politikern anmälde domaren i den regionala domstolen i Linz till advokatsamfundet i delstaten Ober­österreich att han misstänkte att advokaten företrädde två parter i samma mål, så kallad dubbelrepresentation (Doppelvertretung).

I juli 2007 inleddes en förundersökning mot advokaten. Han misstänktes för att ha försökt hjälpa förövaren, begått mened och förfalskat bevis. I december samma år återkallade advokatsamfundets disciplinnämnd tillfälligt advokatens rätt att företräda klienter i brottmål vid tre domstolar i Linz. Advokaten hördes inte innan beslutet fattades. Disciplinnämnden ansåg att den tillfälliga åtgärden var proportionerlig med hänsyn till de anklagelser som riktades mot advokaten. Advokaten överklagade det interimistiska beslutet och motsatte sig bland annat att han inte hade blivit hörd innan beslut fattades. Vidare ansåg han inte att åtgärden stod i proportion till de anklagelser som riktades mot honom.

i juni 2011 friade den regionala domstolen i Linz advokaten på alla punkter. Några månader senare hävde advokatsamfundet det interimistiska beslutet.

Advokaten begärde 500 000 euro i skadestånd för den ekonomiska skada han lidit på grund av disciplinnämndens beslut att förbjuda honom att företräda klienter i brottmål vid Linz domstolar i 46 månader. Dessutom begärde han 60 000 euro för att hans anseende hade skadats och att avstängningen hade varit psykiskt påfrestande.

Europadomstolen skriver i sin dom att avsaknaden av muntlig förhandling i förfarandet i disciplinnämnden, i den specifika situation då det handlar om att tillfälligt hindra advokaten att företräda klienter i domstol, strider mot artikel 6.1 i Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång. Det handlar alltså inte om en generell rätt till muntlig förhandling. Domstolen skriver också att det faktum att det har konstaterats att avsaknaden av muntlig förhandling strider mot konventionen i sig utgör skälig gottgörelse för den ideella skada advokaten har lidit.

Läs domen på Advokatsamfundets webb den 12 maj, målet Helmut Blum mot Österrike (ansökan nr 33060/10).

Annons
Annons