search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2016.

5. Advokat har brutit mot god advokatsed genom att skicka en betalningsanmaning enligt konkurslagen. Erinran.

Bakgrund

A har varit ombud för Bolag I i en tvist där Bolag II varit motpart. Tingsrätten har i beslut den 1 oktober 2014 avvisat Bolag II:s talan och förpliktat Bolag II att ersätta motpartens rättegångskostnader om 24 000 kr. Bolag II har överklagat beslutet till hovrätten i oktober 2014. Bolag I har den 5 mars 2015 skickat en betalningsanmaning till Bolag II med åberopande av tingsrättens ännu inte lagakraftvunna beslut.

Hovrätten har i beslut den 23 juni 2015 upphävt tingsrättens avvisningsbeslut. Med ändring av tingsrättens beslut i frågan om rättegångskostnader har hovrätten befriat Bolag II från skyldigheten att ersätta Bolag I för rättegångskostnader och förordnat att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten.

Anmälan

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 30 juni 2015, har Bolag II riktat anmärkningar mot A och anfört i huvudsak följande.

Det är inte förenligt med god advokatsed att skicka en betalningsanmaning med hot om konkursansökan, trots vetskap om att fordran är tvistig. Överklagandet har dessutom uppenbarligen varit välgrundat, eftersom hovrätten har beslutat att befria Bolag II från betalningsförpliktelsen. Vidare är Bolag II solvent med ca fyra miljoner i likvida medel och fyrtiofem miljoner i fritt eget kapital, något som har framgått av Bolagsverket offentliggjord årsredovisning. Betalningen om 24 000 kr hade kunnat hanteras utan problem. Bolaget är således uppenbart inte på obestånd, något som A måste ha haft full insikt om.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, daterat den 5 augusti 2015, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att en betalningsanmaning har skickats den 5 mars 2015. Dessförinnan har ett kravbrev skickats den 16 februari 2015 till Bolag II med kopia till Bolag II:s advokat. Kravet har dock inte besvarats.

En av domstol utdömd betalningsskyldighet får verkställas genast, se UB 3 kap. 6 §, med mindre än att gäldenären hos kronofogdemyndigheten nedsatt pengar, uppställt pant eller annan säkerhet, jämte tillhörande kostnader. Något krav på att domen skulle ha vunnit laga kraft finns således inte. Inte heller har det i sammanhanget någon betydelse att ”fordran är tvistig”. Sannolikt har såväl anmälaren som dennes advokat blandat ihop vad som gäller för betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten om tvistig fordran och vad som gäller i förevarande fall. Han har mottagit e-post från advokat B den 9 mars 2015 som också har visat på denna villfarelse.

Efter diskussion med klienten har konkursansökan aldrig fullföljts, även om den i sig hade varit helt korrekt, såväl enligt lag som enligt Advokatsamfundets vägledande regler. Sammanfattningsvis bestrids att han i något avseende i uppdraget mot Bolag II har brutit mot Advokatsamfundets vägledande regler eller på annat sätt inte iakttagit den ordning och aktsamhet som krävs som advokat.

Nämndens bedömning och beslut

Hinder har inte förelegat för A att ansöka om verkställighet av det icke lagakraftvunna beslutet. Däremot har han brutit mot god advokatsed genom att i den aktuella situationen skicka en betalningsanmaning enligt konkurslagen.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons