search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2016.

4. Advokat har varit ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist och samtidigt målsägandebiträde för barnet. Beaktansvärd risk för intressekonflikt. Erinran.

Bakgrund

X och Y har en gemensam minderårig dotter, Z.

A har varit ombud för Y i mål angående egenmäktighet med barn, vårdnad om barn och bodelning. A har även förordnats som målsägandebiträde för Z.

Anmälan

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 27 februari 2015, har X riktat anmärkningar mot A enligt i huvudsak följande.

• A uppträdde inte sakligt och korrekt som ombud för Y. A:s attityd gentemot honom som motpart och mot t.ex. tingsrätten var oprofessionell, omogen och opåkallat aggressiv.

• A valde, trots intressekonflikt, att åta sig uppdrag som ombud i vårdnadsmål för Y, ombud vid bodelning för Y, målsägandebiträde för Y och ombud i ärende enligt 1980 års Haagkonvention för Y, samtidigt som hon åtog sig uppdrag som målsägandebiträde för Z.

• A gjorde kränkande uttalanden om honom som motpart och skrev på ett mycket olämpligt sätt utan att det var påkallat för att tillvarata klientens intressen.

• A gjorde felaktiga påståenden om honom som hon enkelt kunde ha kontrollerat sanningshalten i.

• A åberopade bevisning angående påstådda skulder, vilket var kränkande för honom och opåkallat för att tillvarata klientens intressen.

• A underlät att kontakta honom som motpart innan hon ingav stämningsansökan till tingsrätten.

• A biträdde Y på ett otillbörligt sätt med polisanmälan avseende egenmäktighet med barn och verkade inte för en frivillig lösning.

• A handlade inte ärendet på ett sätt som främjade hederlighet och redbarhet inom rättssamhället.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, daterat den 18 mars 2015, tillbakavisat anmärkningarna och anfört bl.a. följande.

Hon agerade och handlade genom hela ärendet utifrån sin skyldighet att i första hand tillvarata sin huvudmans intressen. Hon bestrider att de yttranden som lämnades in till tingsrätten skulle innehålla formuleringar av motparten som var av kränkande art.

X tog vid två tillfällen egenmäktigt med sig dottern Z till W-land utan Y:s samtycke. Med anledning av detta uppmanade hon, för att så snabbt som möjligt försöka få flickan återförd till Sverige, Y att genast efter bortförandet göra en polisanmälan avseende egenmäktighet med barn, att inge en ansökan enligt Haag-konventionen till Utrikesdepartementet samt att inge en stämningsansökan till tingsrätten med yrkande om ensam vårdnad. Innan stämningsansökan gavs in till tingsrätten kontaktade hon det ombud som X själv uppgivit till Y. Ett annorlunda agerande från hennes sida och annorlunda råd till Y hade enligt hennes uppfattning inneburit att hon brustit i sin skyldighet att tillvarata sin klients intresse då det med stor sannolikhet försvårat och förlängt processen att få tillbaka Z till Sverige.

Den 25 mars 2014 höll tingsrätten muntlig förberedelse i vårdnadsmålet och X, som inte lämnat W-land, närvarade via videolänk med rättens tillstånd. Det är korrekt att hon motsatte sig motpartens begäran att han skulle närvara via videolänk då hon är av uppfattningen att ett sådant förfarande lämpade sig mindre bra i en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål. Dessutom var X vid denna tidpunkt häktad i sin utevaro eftersom han på sannolika skäl var misstänkt för egenmäktighet med barn och hon kunde inte tolka hans begäran på något annat sätt är att det var ett sätt för honom att undandra sig svensk rättsskipning.

Y hade interimistiskt ensam vårdnad om dottern Z vilket innebar att det inte torde ha förelegat någon jävsituation att hon var målsägandebiträde även för Z och det torde inte heller ha funnits några motstridiga intressen mellan hennes båda huvudmän. Hon har vid andra tillfällen av domstolarna tidigare blivit förordnad som målsägandebiträde för både vårdnadshavaren och barnet när det rör sig om egenmäktighet med barn och där ensam vårdnad föreligger för den föräldern. Eftersom X kraftigt motsatte sig förordnandet, och för att inte försvåra handläggningen av målet, begärde hon senare sitt entledigande som målsägandebiträde för Z.

En vårdnads-, boende- och umgängesutredning genomfördes och tingsrätten kallade till huvudförhandling den 11 och 12 maj 2015. Hon lämnade in en bevisuppgift till tingsrätten vari hon åberopade all den bevisning som hon ansåg styrka hennes huvudmans yrkanden i målet. Det råder en fri bevisning i svensk rätt och vad Y ville visa med att X lämnat Sverige är att han heller inte hade betalt sina skulder vid tillfället. Uppgifter om hans uppsägning hade kommit Y till handa som inte stämde överens med anmälarens. Det var fritt fram för X att åberopa egen bevisning för det fall han ville motbevisa något. Hon agerade inte olämpligt.

Nämndens bedömning och beslut

A var ombud för Y i mål om vårdnad om barn och samtidigt målsägandebiträde för barnet i mål där fadern var misstänkt för egenmäktighet med barn. I ett vårdnadsmål har rätten att pröva vad som är bäst för barnet. Att vara ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist och samtidigt vara målsägandebiträde för barnet som vårdnadstvisten avser, innefattar en beaktansvärd risk för intressekonflikt. A borde därför inte ha åtagit sig uppdraget som målsägandebiträde för barnet. Genom att ändå göra det har A handlat i strid med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A i övrigt har åsidosatt god advokatsed.

Annons
Annons
Annons