search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Sju frågor till elva byråer

Baker & McKenzie – Sten Bauer

Delphi – Stefan Erhag

DLA Piper – Gustaf Reuterskiöld

Gernandt & Danielsson – Manfred Löfvenhaft

Lindahl – Eva-Maj Mühlenbock

Linklaters – Fredrik Lindqvist

Mannheimer Swartling – Jan Dernestam

Roschier – Fredrik Rydin

Setterwalls – Kristina Einarsson

Vinge – Maria-Pia Hope

Wistrand – Fredrik Råsberg

Vilka är de viktigaste förändringarna som har skett inom affärsjuridiken de senaste fem åren?

Baker & McKenzie:

Vi har i huvudsak sett två viktiga förändringar. Den ena knyter an till leveransen av tjänster och den andra till tjänsteutbudet. Vad gäller leveransen har klienterna, om möjligt, ännu snävare tidsramar och det är än fler leveranser som ska ske ”över dagen”. Vad gäller tjänsteutbudet har efterfrågan på kvalificerad rådgivning, det vill säga av specialiserade och även av mer erfarna rådgivare, ökat. Det gäller främst inom områden som compliance och handelsfrågor, även kallat trade.

Delphi:

En stor förändring är att advokaterna på de stora byråerna blir allt mer specialiserade. Marknaden har förändrats. Det har blivit fler mindre byråer, vilket innebär ökad konkurrens på nischområdena.

DLA Piper:

Marknaden för juristtjänster har förändrats. Det finns många fler och större bolagsjuristavdelningar ute hos företagen än tidigare. Det gör att vi får mer komplexa uppdrag. Uppköparna, som ofta rekryteras från advokatbyråer, är mer professionella.

Gernandt & Danielsson:

Den största förändringen är att tempot har ökat ytterligare. Klienterna kräver nära nog omedelbart svar på sina frågor och vill ofta prata med en senior person direkt. Det blir svårt för de yngsta juristerna att vara med i den yttersta frontlinjen och lämna skarpa råd. Det leder till en ökad specialisering.

Lindahl:

Många av våra klienter har bolagsjurister som hanterar mycket av den återkommande juridiken in­house. Det har gjort att våra uppdrag har blivit mer komplexa och kraven på branschkunskap har ökat. Vi har också fått mer professionella uppköpare av juridiska tjänster.

Linklaters:

De viktigaste förändringarna under de senaste åren är utan tvivel globaliseringen och det ökade antalet crossborder-transaktioner för svenska bolag på marknader utanför Sverige och utländska bolag som ska in i Sverige. Vidare har klienternas krav på effektivitet i hanteringen och ledandet av transaktioner ökat för att uppnå ”great value for money”, det vill säga att få den bästa, men samtidigt mest kostnadseffektiva, rådgivningen. Därtill har de ökade regulatoriska kraven för klienterna medfört att vi behövt utveckla och stärka vår kapacitet inom de regulatoriska områdena.

Mannheimer Swartling:

Juristavdelningarna på företagen har växt rejält de senaste åren. Bolags­juristerna som köper in juridiken är oftast tränade på de stora advokatbyråerna och är därmed mycket kvalificerade och sofistikerade inköpare. Därmed har kraven ökat på byråerna att leverera effektiv och kvalificerad rådgivning. Dessutom förväntas vi i dag kunna våra klienters affär minst lika bra som de själva. En annan förändring är att vi får färre men större och mer komplexa uppdrag när bolagsjuristerna gör mycket av vardagsjuridiken själva.

Roschier:

Vi upplever att strukturella förändringar spelar en större roll: Nya fokusområden växer fram inom affärsjuridiken som en följd av nya regulatoriska krav, marknadstrender och andra omvärldsfaktorer. Det påverkar i sin tur klienternas efterfrågan på tjänster. Ett exempel är de finansiella marknaderna som är i ständig förändring. Ett annat exempel är den ökade digitaliseringen inom många branscher, som gett upphov till en växande efterfrågan på tjänster inom teknologi och it, compliance och personuppgiftshantering samt integritetsfrågor. Företagens verksamhetsmiljö har blivit mer komplex helt enkelt.

Setterwalls:

Att fler stora bolag regelbundet utvärderar och ser över vilka advokatbyråer som de arbetar med och att ansvaret för den första dialogen med en ny byrå sköts av inköpsavdelningar i större utsträckning än tidigare. Dessutom har fler mindre, nischade byråer dykt upp på marknaden medan utrymmet för den mindre fullservicebyrån har minskat.

Vinge:

Våra klienter, företagen, blir allt mer sofistikerade, professionella och krävande. Det hänger delvis ihop med att företagen bygger upp en stabil, kunnig och affärsnära bolagsjuristfunktion, där det mesta av inköpen av juristtjänster sker. Mer senior och strategisk rådgivning efterfrågas. Ofta vill klienten att rådgivarna fokuserar på ett begränsat antal frågor. Efterfrågan på nya tjänster som ”corporate risk and compliance” ökar.

Wistrand:

Mer professionella uppköpare av juridiska tjänster konkurrensutsätter och ställer högre krav på byråerna genom att de i större utsträckning använder sig av flera olika advokatbyråer. I linje med detta ser vi en ökning av antalet law panels, vilket lett till både ökade möjligheter och hårdare konkurrens. Rådgivningen avser mer kvalificerade frågor, vilket till viss del beror på den ökade digitaliseringen. Fler frågor hanteras av klienterna själva och enklare juridiktjänster och avtal standardiseras i allt större utsträckning.

 

Hur har ni anpassat er till förändringarna inom affärsjuridiken?

Baker & McKenzie:

Vad gäller tjänsteleveransen har vi något färre juniora jurister och bemannar uppdragen med mer specialiserade och erfarna rådgivare. Vad gäller tjänsteutbudet är vi väl positionerade som en fullservice-byrå med goda erfarenheter inom vår globala firma som arbetat med compliance- och trade-frågor i decennier.

Delphi:

Vi påverkas inte så mycket av specialiseringen. Vi har alltid försökt rekrytera dem som är riktigt duktiga och intresserade av juridik för att själva göra dem till vassa advokater, specialister som kan möta våra klienters krav.

DLA Piper:

Vi ser en trend mot en mer segregerad marknad med antingen större rådgivare som hanterar större och mer komplexa uppdrag och mindre aktörer som hanterar mer nischade frågor eller enklare frågeställningar.

Vår uppfattning är att vi kommer att stå bättre rustade i en större global organisation att kunna möta framtidens krav på juridiska rådgivare.

Gernandt & Danielsson:

Unga jurister är med i åtminstone två verksamhetsgrupper för att de inte ska bli alltför beroende av ett rättsområde. De yngsta juristerna deltar vid telefonkonferenser och överhör samtal som en del i utbildningen.

Lindahl:

Vi har blivit mer professionella, mer specialiserade. Den som jobbar med exempelvis konkurrensrätt i dag gör det på heltid. För tio år sedan gick det att arbeta med flera rättsområden.

Linklaters:

Vi har breddat och fördjupat utbildningarna för våra biträdande jurister samt ökat utbytet mellan våra kontor för att göra oss ännu bättre på att hantera de internationella crossborder- och kapitalmarknadstransaktionerna samt för att utbyta erfarenheter och know-how. Vidare har Linklaters globalt haft fokus på att vidhålla en gemensam standard och sätt att arbeta för att säkerställa att vi samarbetar optimalt i våra transaktioner.

Mannheimer Swartling:

Vi har utvecklat och utvidgat vårt utbildningsprogram för våra jurister ännu mer. Vi har fokuserat mycket på att effektivisera vårt sätt att arbeta både genom att bli skickliga på project management och utnyttja alla de verktyg som finns tillgängliga tack vare den digitalisering av branschen som sker. Vi säkerställer också att alla våra jurister har en förståelse för våra klienters marknader så att vi även kan leverera strategiska och kommersiella råd.

Roschier:

Vi följer marknadstrender och strävar kontinuerligt efter att utveckla och bredda vår verksamhet för att erbjuda rådgivning inom aktuella områden. Som en följd av bland annat den ökande regleringen har vi tillsammans med våra klienter utvecklat byråns serviceerbjudande inom corporate compliance & investigations. Som ett ytterligare exempel kan nämnas digitaliseringstrenden som medfört att vi nyligen utsett nya delägare med specifik kompetens inom it, teknologi och integritetsfrågor.

Setterwalls:

Vi utbildar våra medarbetare även i kommunikation och projektledning för att bättre kunna presentera vårt erbjudande och leverera rådgivning som är anpassad efter de enskilda klienternas behov. Som fullservicebyrå arbetar vi med att tillsätta team bestående av specialister och transaktionsjurister anpassat efter klientens behov och uppdragets karaktär.

Vinge:

Vi satsar bland annat mer på rådgivning i antikorruptionsfrågor, miljöfrågor och MR-frågor.

Wistrand:

Vi har under de senaste fem åren arbetat mer strategiskt inom knowledge management och marknadsföring/affärsutveckling, vilket bland annat innebär att vi byggt upp ett intelligent mallsystem. På ledningsnivå har vi strukturerat oss tydligare för att skapa en mer effektiv organisation med dedikerade resurser för strategiska frågor. Vi har också ökat andelen erfarna jurister för att möta kraven på mer kvalificerad rådgivning.

 

Hur är möjligheterna att rekrytera duktiga biträdande jurister? Har det blivit lättare eller svårare de senaste åren? Vad beror utvecklingen på?

Baker & McKenzie:

Det finns mycket goda möjligheter att rekrytera duktiga biträdande jurister. Vi har ett starkt varumärke och möjligheten att arbeta i en internationell miljö med gränsöverskridande uppdrag lockar många jurister till oss.

Delphi:

Vi har lyckats rekrytera jätteduktiga medarbetare. Endast 30 procent av juriststudenterna söker sig till advokatbranschen så det är tuff konkurrens med de andra byråerna. Vi har inte lika många sökande som tidigare och jag tror att det beror på att många hellre blir exempelvis bolagsjurister. Det finns en felaktig bild att det som advokat på en stor byrå inte är möjligt att ha ”life balance”.

DLA Piper:

Vi och många andra advokatbyråer upplever att det har blivit allt svårare att rekrytera jurister. Branschen har kanske tappat i attraktionskraft. Det finns förutfattade meningar att arbetsdagarna är väldigt långa och att det är svårt att förena arbetsliv och familjeliv.

Gernandt & Danielsson:

Konkurrensen om unga jurister är lika hög som konkurrensen om klienterna. Advokatmarknaden växer kraftigt just nu. Det gör att behovet av unga jurister är väldigt stort och att det blir väldigt hård konkurrens om dem. Arbetsmarknaden för unga duktiga jurister är väldigt god.

Lindahl:

Vi har fortfarande förmånen att ha många sökande till våra tjänster. Men för tio år sedan var det nummer ett att gå till en advokatbyrå när man hade tagit sin jur. kand – så är det inte i dag. Det går felaktiga rykten att man på de stora byråerna bara bryr sig om pengar och att juridiken inte är särskilt rolig. Det är en stor konkurrens om talangen.

Linklaters:

Det senaste året har vi märkt en ökad konkurrens vid rekryteringen av de främsta juristerna. Som vi ser det beror det bland annat på att den ökade aktiviteten på marknaden gör att alla byråer rekryterar intensivt. Vi ser också att många talangfulla juristers förstahandsval inte nödvändigtvis är affärsjuridik utan många har ett bredare perspektiv på vad de vill arbeta med i framtiden.

Mannheimer Swartling:

Det har under en lång tid varit hög konkurrens om talangerna. Vi har dock haft förmånen av att alla våra medarbetare är mycket intresserade av employer branding och det i kombination med vår duktiga HR-avdelning har resulterat i att vi 13 år i rad blivit utsedda av de svenska juriststudenterna till Sveriges mest attraktiva advokatbyrå i Universums årliga undersökning, något som vi är oerhört tacksamma för.

Roschier:

Konkurrensen om de duktigaste medarbetarna är hård. I vår verksamhet har vi en kontinuerlig rekrytering av nyutexaminerade jurister som vi utbildar internt inom de verksamhetsområden där behovet är störst. Utöver denna basrekrytering söker vi ofta spetskompetens inom specifika områden som en följd av klienternas efterfrågan.

Då handlar det förstås om personer med flera års erfarenhet och specifik kompetens och detta kan vara svårt att hitta.

Setterwalls:

Det finns fortfarande glädjande nog många duktiga unga jurister som tycker att advokatyrket är intressant. Utmaningarna som vi ser är att dagens unga jurister ställer andra krav än tidigare på en tydlig karriärplan och utvecklande arbetsuppgifter. Vidare är duktiga jurister nyfikna även på andra arbetsgivare än advokatbyråer och vill även i större utsträckning prova på olika saker i sin karriär.

Vinge:

Vi har inte märkt någon förändring utan har ett fortsatt bra inflöde av ansökningar.

Wistrand:

Vi upplever att de studenter vi möter på arbetsmarknadsdagar på universiteten i större utsträckning än tidigare är intresserade av en karriär på andra arbetsplatser än advokatbyrå. Det finns också ett större utbud av alternativa karriärvägar i dag än tidigare, vilket ökar konkurrensen. Vi ser också att balans mellan arbete och privatliv är något som värderas allt högre bland de yngre talangerna. Områden som tidigare varit populära, men som kan kräva arbetsinsats på obekväma tider, har det blivit svårare att rekrytera till.

 

Vilken är den största förändringen i klientrelationerna de senaste fem åren?

Baker & McKenzie:

Konkurrensen har hårdnat och goda klientrelationer utsätts kontinuerligt för konkurrens av andra advokatbyråer. Det ställer krav på oss att ständigt ligga steget före, vara snabba och tillgängliga och ha uppdaterad kunskap om våra klienter och deras branscher. Vi arbetar mycket med att utveckla branschinsikter och att arbeta som ett team världen över, oavsett om klienten behöver hjälp i Stockholm, Chicago eller Hongkong.

Delphi:

Jag upplever inte att klienterna har blivit mindre trogna, men att allt fler klienter använder sig av flera advokatbyråer. Det har även blivit vanligare att de större bolagen upphandlar juridiska tjänster.

DLA Piper:

Klienterna har blivit mer professionella uppköpare av juridiska ­tjänster. Upphandlingar blir allt vanligare. Det är inte ovanligt att större klienter har mer än en leverantör av juridiska tjänster. Förr eller senare blir det en jävssituation och då vill de inte vara helt beroende av en enda rådgivare. Klienten tar också för givet att en rådgivare kan både juridiken och klientens marknad.

Gernandt & Danielsson:

Klienterna kräver ofta svar omedelbart. De riktigt stora professionella köparna anlitar ofta flera olika advokatbyråer.

Lindahl:

Kraven på tillgänglighet och återkoppling har ökat. Kraven på branschkunskap har också definitivt ökat. Det blir vanligare att framför allt nya klienterna inte arbetar med oss inom alla rättsområden. De gör marknads­undersökningar och tar in offerter innan de lägger ett uppdrag hos en byrå.

Linklaters:

Den viktigaste förändringen är troligtvis klienternas krav på effektivitet i hanteringen av transaktioner samt de krav på snabbhet och tillgänglighet som följer. Klienter känner sig inte längre bundna vid en viss byrå utan beslutar ofta vem de ska arbeta med från transaktion till transaktion.

Mannheimer Swartling:

En stor skillnad jämfört med tidigare är att klienterna förväntar sig att vi kan deras marknad minst lika bra som de själva. Klienterna efterfrågar också en mer personlig kontakt.

Roschier:

Klienterna kräver i större ut­sträckning att man är en affärs­partner och rådgivare och inte bara juridisk expert. Det ställs högre krav på att man verkligen förstår klienternas verksamhet och deras omvärld. På så sätt ställs det högre krav på att ha nära relationer med ens klienter i dag. Kravet på tillgänglighet och snabbhet i rådgivningen har helt klart ökat de senaste åren.

Setterwalls:

Vi ser en tendens att klienternas bytesbenägenhet har ökat något. En anledning kan vara att fler ­personer eller funktioner, till exempel inköpsavdelning, kopplas in oftare för översyn av ett företagets leverantörer. Vi ser också att klienterna önskar fler prissättningsmodeller.

Kraven på en tydlighet i inställning till frågor som hållbarhet, jämställdhet och CSR har ökat. Klienterna förväntar sig i större utsträckning att vi som juridiska rådgivare har gedigen kunskap om deras branscher och omgivning.

Vinge:

Det har blivit betydligt mer vanligt med upphandling av juridiska tjänster. Klienternas lojalitet har minskat. Kraven på kostnadseffektivitet och transparens har ökat.

Wistrand:

En ökad lättrörlighet bland klienterna i kombination med krav på snabb leverans och tillgänglighet.

 

Hur har ni anpassat er till klienternas nya krav?

Baker & McKenzie:

Klienter ställer högre krav på att vi ska vara en strategisk affärspartner och att våra legala råd ska hjälpa dem fatta affärsmässiga, bra beslut. Detta gäller också i leveransen av våra tjänster där formatet blir alltmer kundanpassat. Med vår globala organisation i ryggen kan vi också snabbt sätta samman internationella team med den kompetens och branschkunskap som efterfrågas.

Delphi:

Vi tar ständigt till oss av våra klienters feedback så att vi kan fortsätta att leverera värde och nytta.

DLA Piper:

För att hålla oss uppdaterade om vad som händer på klienternas marknader arbetar vi mer aktivt i branschforum, tar del av branschmedia och annan omvärldsbevakning mot de branscher som vi arbetar med.

Gernandt & Danielsson:

Vi tillhandahåller senior och specialiserad rådgivning.

Lindahl:

Konkurrensen är en sporre för oss att vara lika bra, om inte bättre, än samtliga nischbyråer på våra rättsområden.

Linklaters:

Vi har satsat på att förbättra infrastrukturen, bland annat inom it-system, samt arbetar intensivt med att ta fram modeller och arbetssätt för att arbeta allt effektivare i varje ärende, och att bredda och fördjupa utbildningen för juristerna.

Mannheimer Swartling:

Vi jobbar närmare klienterna och det krävs en hel del hemläxa för att hålla sig uppdaterad om klienternas branscher. Vi har också mycket intern och extern utbildning. Klienterna kommer bland annat till oss och berättar om sin verksamhet och sin bransch.

Roschier:

Vi strävar efter att knyta långvariga klientförhållanden och lära känna våra klienter väl för att kunna fungera som diskussionspartner i strategiska frågor och erbjuda dem högsta kvalitet på juridisk rådgivning utifrån deras situation och behov. Vi har även en väl utvecklad process för att följa upp och mäta klientrelationen, levererad service och kundnöjdhet.

Setterwalls:

Vi har genomsyn över vårt erbjudande, våra prismodeller och uppmanar våra jurister att ha tät dialog med klienterna. Vi engagerar oss fortsatt i CSR-arbete och deltar aktivt i projekt där jämställdhetsfrågor lyfts upp. Vi har program för att säkra att våra jurister har god affärsförståelse för våra klienter.

Vinge:

Vi har oftast en detaljerad diskussion om förväntningar, kostnader och olika moment i processen. Det har också blivit vanligare att vi diskuterar alternativa prismodeller, och inte enbart fakturerar baserat på debiterad tid.

Wistrand:

Vi har ökat andelen seniora jurister och byggt upp juridisk mjukvara för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete.

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna inom affärsjuridiken på kort sikt, ett år, och på lång sikt, fem år?

Baker & McKenzie:

En utmaning på både kort och lång sikt är att leverera affärsmässiga råd som klienten värdesätter. Det gör att vi ständigt arbetar med att ligga i framkant och bli mer specialiserade, både när det gäller branschkunskap och avseende juridiska kunskaper, och att leveransen blir mer kundanpassad.

Delphi:

På kort sikt är talangjakten, att rekrytera bra medarbetare, den största utmaningen. På lång sikt måste vi hänga med i den tekniska utvecklingen och till exempel hålla oss uppdaterade om molntjänster. Våra klienter blir allt mer globala.

DLA Piper:

En utmaning på både kort och lång sikt är att rekrytera och behålla de medarbetare vi tror på. En annan utmaning är att följa med i de snabba förändringarna i omvärlden.

Gernandt & Danielsson:

På både kort och lång sikt är utmaningen att rekrytera, utbilda och behålla arbetskraften.

Lindahl:

På både lång och kort sikt är utmaningen att ha örat mot rälsen och tidigt uppmärksamma vad som blir klientens nästa problem. Verksamheten hos våra klienterna kan snabbt förändras radikalt.

Linklaters:

Vi ser inte någon särskild utmaning just på kort sikt. På lång sikt däremot tror vi att klienternas krav på effektivitet, professionalism och tillgänglighet kommer att öka än mer samt att bland annat svenska klienter kommer att vilja att vi följer dem runt i världen vid internationella transaktioner och finansieringar.

Mannheimer Swartling:

Utmaningen på både lång och kort sikt är engelsk lag och konkurrensen från utländska, främst engelska och amerikanska, advokatbyråer. Ytterligare en annan utmaning är att öka andelen kvinnliga delägare som är alldeles för låg.

Roschier:

Att se och förstå klienternas behov i den föränderliga omvärld de befinner sig i och att anpassa serviceutbudet därefter. Megatrender som digitalisering kommer att radikalt förändra det sätt klienterna gör affärer och därmed också behovet av affärsjuridisk rådgivning.

I tillägg till klientperspektivet är den enskilt största utmaningen att attrahera och behålla talanger.

Setterwalls:

En av de viktigaste utmaningarna på både kort och längre sikt är digitaliseringen och att advokatbyråer kan möta den utvecklingen. Vi ser att för vissa enklare tjänster kommer det att bli svårt att ta ­betalt på samma sätt som tidigare.

Vinge:

På kort sikt är osäkerheten i omvärlden en utmaning. På längre sikt är en utmaning att säkerställa att vi anpassar oss till klienternas förändrade behov och krav. Det är behov och krav som bland annat förändras till följd av den pågående digitaliseringen. På lång sikt är det också viktigt att vi förmår övertyga nya generationer om att det är spännande att vara advokat.

Wistrand:

Kort sikt: Att förbereda verksamheten i tid för en kommande lågkonjunktur.

Lång sikt: Att anpassa verksamheten på advokatbyråerna så att dessa blir en naturlig plattform för de duktigaste juristerna, att behålla kvinnliga jurister ända upp till delägarskap, att utveckla tjänsterna inom befintliga och nya områden så att advokatbyråerna fortsatt är ett relevant alternativ till intern kompetens samt att fortsätta hitta tekniska hjälpmedel som minskar leveranstider och kostnader.

 

Hur hanterar ni utmaningarna?

Baker & McKenzie:

Vi arbetar ständigt med att se över både vår interna process för att förbereda rådgivning, men också i dialog med klienterna för att leverera svaret på det sätt klienten ska använda rådet, inte på det sätt som vi normalt skulle ha levererat. Tillsammans med våra internationella kolleger erbjuder vi bred och djup branschkunskap och vi arbetar fortlöpande med att bli mer specialiserade för att kunna erbjuda den främsta rådgivningen.

Delphi:

Vi kan erbjuda unga jurister att arbeta med intressant juridik. Vi har en trivsam arbetsplats där det finns en öppenhet mellan människor. Vi ser till att hänga med teknikmässigt och att vi är förändringsbenägna.

DLA Piper:

Det gäller att välja strategisk inriktning, inte göra avsteg från den och göra rätt prioriteringar såväl vad gäller utvecklingen av våra medarbetare som av de tjänster som vi levererar.

Gernandt & Danielsson:

Vi arbetar med att se till att advokatyrket får en positiv stämpel. Vi måste dessutom se till att vi kan erbjuda unga jurister sommarnotarietjänster och andra möjligheter till praktikplatser.

Lindahl:

Vi har bland annat kontakt med branschorganisationer, ordnar rundabordssamtal på byrån och är aktiva och deltar i olika seminarier.

Linklaters:

Vi satsar intensivt på utbildning, förbättrad infrastruktur samt på att utforma en gemensam standard och ett gemensamt arbetssätt på alla våra kontor för att på bästa sätt tillmötesgå klinternas behov och effektivt dela know-how. Vidare finns det ett brett program för att åka på secondment mellan våra kontor för att på så sätt utbyta erfarenheter och vinna genuin erfarenhet från en internationell miljö. Det går aldrig att nöja sig med det som fungerar bra i dag utan man måste hela tiden blicka framåt på vad som kommer att krävas från oss som organisation och våra jurister.

Mannheimer Swartling:

För att klara konkurrensen från de utländska advokatbyråerna satsar vi på utbildning och att jobba ännu effektivare. Vi måste även se till att utnyttja digitaliseringen och alla nya möjligheter.

Roschier:

Vi har en stark nordisk identitet och ett ”one-firm-tänk” som genomsyrar hela byrån. Vårtyrka är att vi jobbar gränsöverskridande inom byrån – mellan kontoren, praktikgrupperna och supportteamen – och att vi således kan erbjuda våra klienter samma högkvalitativa rådgivning, heltäckande service och stöd oavsett vilket kontor eller vem de kontaktar. Detta medför ett stort mervärde för klienten. Vi har hittills lyckats bra med att säkerställa tillgången till de bästa talangerna men det kräver kontinuerlig fokus och mycket jobb att fortsättningsvis vara i första ledet när unga jurister väljer bland sina karriäralternativ.

Setterwalls:

Vi vet att branschen i sin helhet ligger lite efter när gäller teknisk utveckling. Men vi försöker hålla ögon och öron öppna och vara proaktiva.

Vinge:

Osäkerheten i omvärlden gör det svårt att planera verksamheten. Men för att möta utmaningarna är det viktigt för oss att bli ett ännu mer professionellt företag.

Wistrand:

Vi driver ett långsiktigt och strategiskt förändringsarbete inom flera områden, bland annat knowledge management, it och marknadsföring/affärsutveckling, där dedikerade resurser arbetar professionellt med dessa frågor. Vi ser till att ha en stark ledning med mandat att vidta strategiska och operativa förändringar.

Annons
Annons