search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Svensk Juristtidning 100 år
Författare: Stefan Strömberg et al.
Förlag: Iustus

Svensk Juristtidning, SvJT, grundades 1916 av justitierådet Tore Almén och hovrättsrådet Karl Schlyter. För att uppmärksamma SvJT nu 100-åriga historia har tidskriften nyligen givit ut en jubileumsskrift. Några av Sveriges mest framstående jurister behandlar i ett 30-tal artiklar framtidens stats-, civil-, straff- och processrätt. Man uppmärksammar jubileumsåret även löpande i tidskriften där medlemmar ur redaktionen i en serie artiklar skriver om äldre artiklar eller debatter i SvJT och deras betydelse för utvecklingen.

Titel: Ideella värden i fastighetsrätten
Författare: Bertil Bengtsson
Förlag: Wolters Kluwer

Boken behandlar ingående vissa ideella värden som har speciell betydelse inom fastighetsrätten, ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen. Den tar upp frågor om ersättning för affektionsvärden, boendevärden som trivsel och trygghet, miljövärden, rekreationsvärden och kulturvärden. Värden som inte alls eller med svårighet kan uppskattas ekonomiskt. Eventuella reformer på rättsområdet diskuteras också.

Nya avhandlingar

Styrelseledamöters lojalitetsplikt : särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter av Jessica Östberg, Stockholms universitet (Jure)

Lojalitetsplikten för styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser är inte reglerad i svensk lag, något som kan ha bidragit till en rad företagsskandaler, menar Jessica Östberg som i sin nya avhandling beskriver och analyserar rättsläget. Särskilt fokus ägnas frågor rörande förbudet för styrelseledamöter att utnyttja affärsmöjligheter inom bolagets verksamhetsområde. Vissa internationella utblickar görs, främst rörande förhållandena i övriga Norden, England, Tyskland och USA där reglerna generellt är strängare. Avhandlingen innehåller även förslag på en lagreglering av lojalitetsplikten. Jessica Östberg, tidigare verksam som advokat, är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law.

Om informationstekniskt bevis av Jonas Ekfeldt, Stockholms universitet

I takt med samhällets digitalisering har digitala bevis blivit ett allt vanligare inslag i rättsprocesser. Samtidigt finns det många frågetecken kring hur sådana bevis ska hanteras och bedömas. Jonas Ekfeldt vid Stockholms universitet pekar på en rad problem i sin doktorsavhandling i rättsinformatik. Han tar bland annat upp aspekter gällande en korrekt terminologi, felkällor vid värdering av digitala bevis samt rättsväsendets behov av nya kunskaper för att kunna behandla den här typen av, ofta komplex, bevisning på rätt sätt. Avhandlingen går att ladda ned på diva-portal.org.

Insolvensrättsliga frågor får eget forum

Ny tidskrift lanseras till hösten.

Till hösten får insolvensrätten ett eget forum när första numret av Insolvensrättslig tidskrift planeras komma ut. Den kommer ha ett tvärvetenskapligt anslag och innehålla artiklar, rättsfallsanalyser, debatt/krönikor och recensioner. Tidskriften riktar sig till praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med insolvensrättsliga frågor. Ansvarig utgivare är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Läs mer på http://inrati.se.

Elektroniskt kungörande av nya lagar

Regeringen föreslår i en ny proposition (2015/16:157) att lagar ska kungöras elektroniskt genom att Svensk författningssamling (SFS) ska publiceras på en särskild webbplats på internet i stället för i tryckta häften. Genom förslaget förbättras möjligheterna för enskilda att enkelt och kostnadsfritt ta del av innehållet i en författning. Den elektroniska versionen ska vara den enda officiella versionen. Inom Regeringskansliet pågår arbete med att bland annat förbereda den nya webbplatsen som beräknas vara i gång tidigast i maj 2017.

Annons
Annons
Annons