search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningarnas årsmöten

Norra avdelningen

I år höll Norra avdelningen sitt årsmöte med utbildningsdagar på hotell Clarion Sense i Luleå. Ett 80-tal medlemmar och biträdande jurister deltog i arrangemanget, vilket motsvarar 30 procent av avdelningens medlemmar. För att särskilt välkomna nyblivna advokater bjöds dessa på kursavgift och övernattning. Vid årsmötet valdes Petter Hetta, Umeå, till ny ordförande och tidigare ordföranden, Catharina Ytterbom Schönfeldt, avtackades för sin tid i styrelsen.

Den första dagen inleddes med att advokat Johan Eriksson höll ett mycket uppskattat och intressant föredrag om förhörsteknik. Han berättade om hur man kan utveckla sin förhörsteknik genom några enkla knep baserat på anglosaxiska modeller för förhörsteknik och deltagarna fick med sig många tips och goda råd. Därefter informerade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg om aktuella frågor och arbetet på kansliet. På kvällen hölls bankett med underhållning på hotellet.

Den andra dagen inleddes med årsmötet och avslutades därefter med att advokat Andreas Viklund, Piteå, berättade om sina erfarenheter inom hyresrätten. Han berättade bland annat om hyresrättens fallgropar och några viktiga regler som en hyresvärd, eller dennes rådgivare, måste förhålla sig till.

Mellersta avdelningen

Mellersta avdelningen träffades för årsmöte och gemensam utbildning i Uppsala den 6–7 mars. Under årsmötet deltog drygt 60 advokater. Avdelningen valde Anders Wallin till ny ordförande.

Efter årsmötet presenterade advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson aktuella frågor inom samfundet. Som första utbildningspass under eftermiddagen höll Clarence Crafoord, Centrum för rättvisa, ett föredrag om skadeståndspraxis baserat på mänskliga rättigheter, bland anat avseende fackförbundet Byggnads ansvar för olaglig blockad. Därefter tog professor emeritus Ove Bring över och talade om IS och folkrätten. Han visade fruktansvärda bilder över den kulturförstöring som skett i Palmyra, Syrien, och gav en bild över staters och FN:s aktionsmöjligheter mot IS.

På lördagsmorgonen följde ett färgglatt föredrag med Jenny Åkerman, talesperson för Mensa, som handlade om vår fantastiska hjärna. De cirka 90 deltagarna fick verktyg till att jobba med sin hjärnas fulla potential och tips om att det var nyttigt att då och då gymnastisera den.

Stockholmsavdelningen

Christina Malm, ordförande i Stockholmsavdelningen, berättade att cirka 130 personer var anmälda till mötet och till middagen var 155 personer anmälda.

Anne Ramberg informerade om aktuella frågor och konstaterade att Stockholmsavdelningen fortsätter att växa och i dag omfattar den nästan femtio procent av Advokatsamfundets ledamöter och över sextio procent av de biträdande juristerna. Ramberg sa vidare att under 2015 är det första gången på flera år som det varit en påtaglig nettoökning av antalet biträdande jurister. När det gäller andelen kvinnliga delägare på de stora advokatbyråerna är det en påtaglig positiv utveckling, betonade Anne Ramberg.

På de tio största byråerna under året så ser man att av dem som har upptagits som delägare är trettio procent kvinnor. Det motsvarar med råge andelen i kåren. Det får man se som positivt, sa Ramberg som även berättade om att Advokatsamfundets proaktiva tillsyn av advokatbyråerna har inletts. Syftet är i första hand för att hjälpa advokatbyråerna att följa alla de regelverk som de numer är underkastade. Tjugofem byråer har fått förfrågningar i år. Man utgick från de etthundra största och av dem har var fjärde byrå tagits ut.

Ett skäl till den proaktiva tillsynen är att förekomma den hårdhänta kontroll som införts i andra nordiska och europeiska länder.

Östra avdelningen

Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Norrköping den 17 mars. Dagen inleddes med ett särskilt yngremöte för de advokater och jurister i avdelningen som ännu inte hade fyllt 40 år. De cirka 35 deltagarna i yngremötet fick höra advokat Ia Sveger tala om hur hon som målsägandebiträde med hjälp av ny teknisk utredning lyckades få upp det så kallade balkongfallet i Högsta domstolen, trots att det rörde endast frågor om bevisvärdering, och hur hon utan medverkan av åklagare förde talan mot sin klients make i HD och fick honom fälld för försök till mord.

Under eftermiddagen höll advokat Fredric Renström en innehållsrik föreläsning för alla årsmötesdeltagarna om EU:s arvsförordning och andra frågor inom det växande ämnesområdet internationell privaträtt.

Vid årsmötet medverkade Advokatsamfundets vice ordförande Christer Danielsson med information om aktuella samfundsfrågor. Bo Nilsson i Katrineholm valdes om till ordförande i avdelningen.

Västra avdelningen

Västra avdelningen höll ett välbesökt årsmöte på Konserthuset i Göteborg. Årsmötet gick i musikens tecken. I anslutning till årsmötet höll Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson ett anförande om aktuella frågor i Advokatsamfundet. Mötet följdes av ett föredrag med artisten, författaren och musikjuristen Per Herrey, som tidigare varit verksam på advokatbyrå i Göteborg. Kvällen avslutades med en middag och musikunderhållning i Konserthusets vackra lokaler.

Södra avdelningen

Södra avdelningens årsmöte kombinerades traditionsenligt med en utbildningsdag när mötet hölls på High Court i Malmö den 9 mars. 68 medlemmar hade anmält sig till utbildningsdagen och 62 medlemmar till årsmötet och kvällsaktiviteterna. Utbildningsdagen var uppdelad i två spår, ett affärsjuridiskt och ett familjerättsligt. Inom det familjerättsliga spåret föreläste Janet Svensson, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, om migrationsrätt och advokat Ulrika Rogland föreläste om groomingbrott. Inom det affärsjuridiska spåret föreläste Andrea Sundstrand, docent vid juridiska institutionen i Stockholm, om lagändringar i upphandlingslagen och advokat Urban Båvestam föreläste om praktiska frågor kring bolagsstämman.

Vid årsmötet talade Advokatsamfundets vice ordförande Christer Danielsson. Magnus Lindsten omvaldes till avdelningens ordförande. Efter middagen underhöll komikern Niklas Andersson.

Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 19 mars i samband med avdelningens årliga utbildningskonferens Utlandsdagarna i Palma de Mallorca. Ett 40-tal advokater och biträdande jurister deltog. Årsmötet omvalde Karolina Ullman till ordförande och valde Christina Griebeler till ny vice ordförande för avdelningen. Maria Billing, Advokatsamfundets chefsjurist, informerade under årsmötet om samfundets verksamhet och gav en inblick i aktuella frågor för advokater. Utlandsdagarna var traditionsenligt indelade i två utbildningspass. Otto Cameselle, spansk advokat, berättade om hur det är att praktisera juridik i Spanien. Därefter fortsatte Natalia Rigo Olausson, spansk advokat och svensk generalkonsul på Mallorca, med att redogöra för rättsfrågor kring förvärv av fastigheter på Mallorca medan advokat Lars Isacsson berättade om fastighetsmarknaden i Spanien ur en svensk advokats perspektiv. Dagen därpå fortsatte utbildningsdagarna med föreläsning av Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen. Föredraget behandlade den mycket aktuella frågan avseende domarens roll i samhällsdebatten. Lambertz framhöll bland annat att domaren inte enbart bör förklara och informera om olika rättsfrågor utan även delta i samhällsdebatten för att försvara rättsväsendet och rättsstaten. Lördagens utbildningspass avslutades med en mycket uppskattad föreläsning av Jens Lapidus: Advokaten och författaren, mellan pennan och verkligheten, där vi fick reda på varför Jens aldrig kunnat skriva utan att vara jurist.

Annons
Annons
Annons