search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Samägd egendom : innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område
Författare: Torkel Gregow
Förlag: Wolters Kluwer

Samäganderätt är en vanlig form av ägande som regleras av den mer än 100 år gamla samäganderättslagen (1904:48), en åldrad lag som har kritiserats för sin brist på flexibilitet. Boken behandlar ingående frågor som rör samägd egendom. Bland annat analyseras frågor om när samäganderätt föreligger, om dold samäganderätt och vad som gäller mellan samägarna, försäljning av samägd egendom m.m. Även sakrättsliga och processuella frågor behandlas, liksom ett stort antal rättsfall. Boken är den första mer sammanhängande genomgången av samäganderättsfrågor sedan Gösta Walins bok Samäganderätt gavs ut år 2000.

Titel: Skattetillägg och skattebrott
Författare: Karin Almgren, Börje Leidhammar
Förlag: Wolters Kluwer

Denna andra upplaga av boken är kraftigt omarbetad till följd av de ändringar som skett i skattelagstiftningen sedan första upplagan kom ut 2006. Boken ger en samlad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Den behandlar även de nya reglerna om ett samlat sanktionsförfarande som trädde i kraft 1 januari 2016 och som innebär att domstol i samband med skattebrottsprocessen också ska kunna besluta om skattetillägg. Utvecklingen i rättspraxis och doktrin beaktas fram till januari 2016.

SvJT öppnar sitt arkiv

Alla artiklar från 1916 är nu tillgängliga på nätet.

Svensk Juristtidning, SvJT, som började ges ut 1916, firar sitt 100-årsjubileum i år – något som kommer uppmärksammas på olika sätt, bland annat med en festskrift. I samband med detta har man också gjort hela artikelarkivet, från 1916 och fram till i dag, tillgängligt på webben. Man kan läsa/ladda ned artiklarna kostnadsfritt. www.svjt.se.

Kreditvärderingsinstitutens ansvar gentemot investerare

Avhandling från Göteborgs universitet.

Kreditvärderingsinstitutens verksamhet anses vara en viktig orsak till att den amerikanska bolånekrisen, som utlöstes 2007, övergick i en global finansiell kris. Efter finanskrisen har kreditvärderingsinstituten blivit föremål för en omfattande reglering, både från EU och nationellt i syfte att stärka tillsynen och försäkra sig om en hög skyddsnivå för konsumenter och investerare. Avhandlingen behandlar kreditvärderingsinstitutens ansvar gentemot investerare ur ett svenskt perspektiv. Den analyserar de ansvarsregler som gäller i svensk privat- och straffrätt.

The liability of credit rating agencies to investors: a Swedish perspectives av Emil Nästegård, Göteborgs universitet (Iustus).

Idrottsjuridik

Artikelsamlingen Idrottsjuridisk skriftserie har getts ut årligen sedan 1996. Årets 20:e utgåva innehåller ett 20-tal artiklar från olika delar av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv. I årets artikelsamling finns bland annat bidrag om Uefa:s ekonomiska fair play-regler, påföljdsregler enligt det nya antidopingreglementet, arbetsmiljöansvar vid idrottsarrangemang, varumärkesrättsliga frågor, idrottsvåld och matchfixing. Samlingen innehåller också ett urval av idrottsrelaterade rättsfall. Skriftserien ges ut av Svensk Idrottsjuridisk förening.

Vi, folket …

USA:s konstitution översatt till svenska.

USA:s konstitution från 1789 är en av världens äldsta och fortfarande gällande grundlagar. Den bygger på grundprinciperna om folkstyre, maktdelning och individens frihet, men genomsyras också av tidens anda med obefintliga rättigheter för vissa grupper av människor. Denna första översättning till svenska är gjord av Karin Henriksson, USA-korrespondent. I en kort introduktion beskrivs bakgrunden och vilken betydelse texten fortfarande har.

Vi, folket …: Förenta Staternas författning eller Världens mest berömda konstitution, förlaget 33 sidor.

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2016 om inte annat anges.

Brussels Ibis regulation / edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski (München : Sellier. 1163 s. European commentaries on private international law ; 1)

Clevesköld, Lars: Sekretess : handbok för socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved (4. uppl. Wolters Kluwer. 2015. 116 s.)

Contman, Ulf: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods as supplement to Orgalime S 2012 (2. ed. Lamanica logistikservice. Ca 200 s.)

Eklund, Karin: Kapitalmarknadsrätt / Karin Eklund, Daniel Stattin (Iustus. 207 s.)

Essays on European criminal Law / editors: Petter Asp, Magnus Ulväng (Iustus. 2015. 178 s.)

Essen, Ulrik von: Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor (2. uppl. Wolters Kluwer. 293 s.)

Förarbete & efterfest : skrifter från amanuenskollegiet vid Juridiska fakulteten i Uppsala / redaktör: Lovisa Falkman (Iustus. 2015. 212 s.)

Gabrielsen, Jonas: Juridisk genomslagskraft : att övertyga muntligt som jurist / Jonas Gabrielsen, Inger Høedt-Rasmussen (Retorikförlaget. 116 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt / Mats Glavå, Mikael Hansson (3. uppl. Studentlitteratur. 767 s.)

Haugen, Finn: Strafferett : håndbok / Finn Haugen, Jon Sverdrup Efjestad (4. utg. Oslo : Cappelen Damm. 2015. 893 s.)

Holmquist, Rolf: Skatt och skatte­brott / Rolf Holmquist, Johan Lindmark (2. uppl. Wolters Kluwer. 241 s. Ekobrottsserien ; 1)

Humlin, Einar: Förhandlarboken : förhandlingar i arbetslivet / Einar Humlin, Jonas Milton, Heléne Persson (6. uppl. Norstedts juridik. 2015. 184 s.)

Kleerup, Jan: Hästen och skatten / Jan Kleerup, Fredrik Rosén (5. uppl. Far Akademi. 2015. 201 s.)

Lehrberg, Bert: Aktiebolagsrätt (Iusté. 434 s.)

Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt / redaktör: Lotta Lerwall (2. uppl. Iustus. 298 s.)

Möller, Mikael: Insolvensrättsliga utlåtanden : ett urval från åren 1989–2015 (Wolters Kluwer. 696 s. Ackordscentralens skriftserie)

Samuelson, Per E: Att förhöra ett vittne : en handbok i förhörsteknik (4. uppl. Karnov Group. 220 s.)

Ugyldighet i privatretten : minnebok for Viggo Hagstrøm / Erling Hjelmeng (red.) (Bergen : Fagbokforlaget. 521 s.)