search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Barnrättighetsutredningens förslag i korthet

  • Barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt genom en ny lag.
  • En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
  • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.
  • Ett treårigt kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
  • Myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
  • Den svenska översättningen av barnkonventionen ses över.
  • Regeringen bör utreda om Barnombudsmannen, BO, ska få i uppdrag att föra enskilda barns talan i särskilt intressanta fall.
  • Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.