search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Barnfientligt” lagförslag får hård kritik

Bara några veckor innan Barnrättighetsutredningen presenterade sitt förslag kom ett lagförslag som, enligt kritikerna, inte bara strider mot barnkonventionen utan också slår hårt mot de mest utsatta barnen. Nu sågas lagrådsremissen om en tillfällig ändring i utlänningslagen av samstämmiga remissinstanser.

Med högsta fart har regeringen arbetat fram ett förslag som för en period ska minska trycket av flyktingar till Sverige. Förslaget, en planerad lagrådsremiss, innebär att möjligheterna till uppehållstillstånd under tre års tid minskas rejält.

Regeringen föreslår:

• tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar

• begränsade möjligheter till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd

• skärpt försörjningskrav

• uppehållstillstånd ska inte beviljas till övriga skyddsbehövande

• bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse som ger en begränsad möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när det krävs för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

Förslaget har remissbehandlats och får hård kritik av remissinstanserna. Kritiken vänder sig både mot den snabba processen och mot många av förslagen. Såväl förvaltningsrätterna i Stockholm och Göteborg som juridiska fakulteten i Uppsala och Justitiekanslern anser att förslaget står i strid med Sveriges förpliktelser enligt barnkonventionen. Barnombudsmannen beskriver förslagen som ”barnfientliga” och anser att de ”står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen”. FN:s barnrättsorganisation Unicef skriver att ”remissförslaget helt saknar ett barnrättsperspektiv samt en barnkonsekvensanalys”.

Barnkonsekvensanalys saknas

Kritiken har också synts i den offentliga debatten. I en debattartikel i Svenska Dagbladet talar sex jurister verksamma inom universitetsvärlden om att regeringen ger dubbla budskap om barns rättigheter, och att förslagen i lagrådsremissen bryter mot en av barnkonventionens huvudprinciper om icke-diskriminering.

Docent Pernilla Leviner, en av författarna till debattartikeln, förklarar kritiken. Enligt henne strider framför allt förslaget om att omöjliggöra familjeåterföreningar mot barnkonventionens regler. Sammantaget blir budskapet otydligt och signalerar att olika villkor ska gälla för olika barn i Sverige, vilket står i strid mot artikel 2 om icke-diskriminering, menar Leviner.

– Det är tydligt i barnkonventionen att barn så långt som möjligt inte ska separeras från sina föräldrar och att återförening i de fall barn och föräldrar av olika skäl lever ifrån varandra ska prioriteras, säger hon, och fortsätter:

– Jag tycker att om politikerna inte vill följa barnkonventionen så ska de säga det!

Även de flesta andra som Advokaten intervjuat riktar kritik mot förslagen i lagrådsremissen, inte minst för att det kraftigt försvårar familjeåterförening.

– Det allvarligaste är att barn som har flytt ifrån krig inte ska få återförenas med sina föräldrar. I barnkonventionen är det en rättighet att kunna få återförenas, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Förutom det konkreta innehållet i förslagen är Fredrik Malmberg också bekymrad över vägen fram till dem.

– Det finns ingen barnkonsekvensanalys i förslaget. Det framgår inte heller på vilket sätt förslagen stämmer överens med barnkonventionen. Enligt den av riksdagen antagna strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige ska de här analyserna ha gjorts innan ett förslag presenteras, säger Malmberg.

Även Karin Fagerholm på Rädda barnen reagerar starkt på frånvaron av barnkonsekvensanalys i lagrådsremissen.

– Att regeringen inte ens har gjort avvägningen: ”barnets bästa är inte tillfälligt uppehållstillstånd men vi anser ändå att vi ska införa det därför att …” Man har inte gjort några sådana analyser över huvud taget, säger hon.

Risken är, enligt Karin Fagerholm, att barn i Sverige delas upp i ett A- och ett B-lag, med olika rättigheter.

– Så ska det absolut inte vara. Ser man till barnkonventionen så gäller den alla barn som befinner sig i ett land oavsett status, fastslår Karin Fagerholm.

Förstår inte tanken

Advokaterna Ignacio Vita och Karin Gyllenring, som arbetar praktiskt med barn och migrationsrätt, hör också till dem som helt förkastar förslaget.

– Att införa så historiska inskränkningar i barns rättigheter samtidigt som man inte ens nämner barnkonventionen eller analyserar konsekvenserna av förslagen är väldigt alarmerande – oavsett om man vill inkorporera barnkonventionen eller inte. Det är en total bristande respekt för barnkonventionen och barns rättigheter att göra på det sättet. Det talar för att det finns ett starkt behov av att inkorporera barnkonventionen, säger Ignacio Vita.

Även Karin Gyllenring anser att förslagen står tydligt i strid med barnkonventionen, inte minst när möjligheten till familjeåterförening försvinner för många barn.

– Nu gör vi lag av barnkonventionen, och måste enligt den jobba för att barn ska få återförenas med sina föräldrar. Det måste ske i Sverige, eftersom det är här barnet får skydd. Samtidigt lägger man ett lagförslag som förhindrar familjeåterförening. Jag förstår över huvud taget inte hur regeringen tänker, säger hon lite uppgivet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skräder inte orden när hon beskriver regeringens förslag till tillfällig utlänningslag.

– Det är ett synnerligen illa genomtänkt förslag som strider mot hela syftet med asylrätten och i många stycken också mot internationell rätt och Europakonventionen. Bristen på analys är närmast arrogant. Lagrådsremissen saknade helt barnperspektivet, trots att förslaget slår som hårdast mot just barnen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Bör inte ligga till grund för lag

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar mycket allvarlig kritik mot lagstiftningsprocessen, och anser att förslaget med nuvarande utformning inte kan ligga till grund för lagstiftning. Remissvaret avstyrker också förslagen i huvudsak då det strider mot internationella konventioner som barnkonventionen.

Det fanns dock viss oenighet inom presidiet om hur skarpt avstyrkandet borde vara. Generalsekreteraren höll med remissgruppen, som bestod av tre erfarna asylrättsadvokater, och som bland annat avstyrkte såväl

förslaget att kategoriskt frånta alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening, som förslaget att kraftigt begränsa möjligheten till uppehållstillstånd på grund av anknytning till en flykting med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vidare avstyrkte remissgruppen förslaget om utvidgat försörjningskrav. Denna syn delades inte av ordföranden och vice ordföranden. Advokat Karin Gyllenring, som suttit med i remissgruppen, ställde en fråga om detta vid Stockholms­avdelningens årsmöte. Gyllenring ville veta varför Advokatsamfundet valt att inte avstyrka förslaget i dess helhet, utan främst riktat in sig på kritik mot lagstiftningsprocessen och enskilda delar i förslaget.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson undertecknade remissvaret tillsammans med vice ordförande Christer Danielsson, då generalsekreteraren inte ansåg sig kunna stå bakom presidiets yttrande.

– Presidiets majoritet ansåg att det ursprungliga förslaget till remissvar var allt för politiskt i de olika sakfrågorna och att kritiken gick allt för långt även i de fall där förslaget inte strider mot annan lag eller konvention, säger Bengt Ivarsson i en kommentar.

Källor

Annons
Annons