search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Årsavgift till Advokatsamfundet är inte avdragsgill

Regeringen anser inte att det finns skäl att göra ändringar i inkomstskattelagen som gör advokats avgift till Advokatsamfundet avdragsgill.

Beskedet från regeringen har dröjt i nästan tre år.

Sveriges advokatsamfund begärde i en skrivelse som inkom till Finansdepartementet den 14 mars 2013 att advokats avgift till samfundet ska vara avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

I en promemoria begärde Advokatsamfundet att en särskild bestämmelse skulle införas i inkomstskattelagen (1999:1229), som klargör att årsavgiften till Sveriges advokatsamfund inte ska räknas som en sådan personlig levnadsomkostnad som inte får dras av. Detta då avgiften är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen som advokat.

I ett beslut, nästan tre år senare, från den 18 februari 2016 skriver regeringen att det inte finns skäl att föreslå riksdagen en sådan ändring i inkomst­skattelagen som Advokatsamfundet har föreslagit. Regeringen vidtar därför ingen åtgärd med anledning av samfundets skrivelse.

Läs regeringsbeslutet, Advokatsamfundets hemställan om lagändring och Advokatsamfundets promemoria på Advokatsamfundets webbplats.