search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2015/1098 Betänkandet En översyn av årsredovisnings­lagarna (SOU 2015:8)

R-2015/1260 Betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

R-2015/1363 Domstolsverkets promemoria med hemställan om ändring i tingsrättsinstruktionen

R-2015/1367 Betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

R-2015/1542 Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och för­följda personer (SOU 2015:69)

R-2015/1607 Promemorian Falska polisbilar (Ds 2015:40)

R-2015/1712 Promemorian Passdatalag (Ds 2015:44)

R-2015/1779 Promemorian Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

R-2015/1810 Promemorian Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)

R-2015/1816 Promemorian Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt djurskyddslagen (1988:534)

R-2015/1883 Betänkandet Fakturabedrägerier (SOU 2015:71)

R-2015/1897 Betänkandet Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34)

R-2015/1899 Departements­promemorian Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen (Ds 2015:46)

R-2015/1909 Promemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)

R-2015/1965 Tullverkets promemoria med förslag till ändring i tullagen m.m.

R-2015/2003 Promemorian ­Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

R-2015/2024 Promemorian ­Kompletterande bestämmelser om upphandling

R-2015/2087 Promemorian ­Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur

R-2015/2088 Promemorian Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

R-2015/2121 Promemorian Förslag till vissa ändringar av förslagen i departements­promemorian Informations­utbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

R-2015/2149 Promemorian Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

R-2015/2227 Promemorian ­Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruks­förordning

R-2015/2283 Ändrade föreskrifter om resolution

R-2015/2316 EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Annons
Annons