search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya nämnden färdig att börja arbeta

Den nya Konsumenttvistnämnden har godkänts av Kammarkollegiet. Den konsument som hamnat i tvist med sin advokat ska därmed kunna få snabb och billig hjälp att lösa tvisten. Men tuffa krav ställs på nämnden. 

Den 11 januari godkände Kammarkollegiet Advokatsamfundets ansökan om godkännande av Konsumenttvistnämnden. Nämnden kan därmed börja pröva tvister mellan konsumenter och advokater.

Fram tills i dag har den klient som har ett krav mot sin advokat och inte har kunnat lösa tvisten i godo fått vända sig till domstol för en prövning. Men EU:s direktiv om alternativ tvistlösning, antaget 2013, förändrade förutsättningarna.

– Enligt direktivet måste medlemsländerna erbjuda konsumenter som hamnat i tvist med företag ett enkelt, snabbt och billigt tvistlösningsförfarande utanför domstol. Då var det den givna vägen att själva skapa en nämnd för detta, säger Advokatsamfundets chefsjurist, advokat Maria Billing, som lett arbetet med den nya Konsumenttvistnämnden.

Efter flera förseningar implementerade Sverige direktivet genom lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Konsumenttvistutredaren, hovrättslagman Christine Lager, konstaterade redan under 2013 att även advokattjänster omfattades av kravet på alternativ tvistlösning. Enligt Maria Billing har det hela tiden sedan direktivet antogs rått enighet inom Advokatsamfundet om att det bästa alternativet är att Advokatsamfundet själva tillhandahåller en nämnd dit konsumenter kan vända sig med sina krav.

– Advokatkårens oberoende gör att denna typ av frågor bör prövas och avgöras inom samfundet. Det är helt i linje med att Advokatsamfundet hanterar andra frågor och all tillsyn. Besluten blir ju också i stor utsträckning en tolkning av god advokatsed, och det är en uppgift som ankommer på Advokatsamfundet, säger Maria Billing.

Beslutet om att inrätta Konsumenttvistnämnden fattades formellt av Advokatsamfundets fullmäktige i juni 2014 efter sedvanlig behandling på årsmötena. Stadgeändringarna fastställdes av regeringen i juni 2015. Styrelsen fattade beslut om de vägledande reglerna den 4 december 2015. Och den 8 december 2015 lämnade Advokatsamfundet in sin ansökan om godkännande av Konsumenttvistnämnden till Kammarkollegiet, den myndighet som enligt lagen ska bedöma om olika tvistlösningsmodeller lever upp till EU-direktivets krav.

Det formella godkännandet av Konsumenttvistnämnden kom så den 11 januari. Nämndens ledamöter var då redan utsedda, och färdiga att börja arbetet så snart de första kraven kommer in.

Arbetet med att få till stånd Konsumenttvistnämnden har tagit tid och krävt noggrann beredning. Både stadgarna och de vägledande reglerna om god advokatsed har ändrats under resans gång. I början av 2015 anställdes advokat Lisa af Burén för att vara ansvarig för nämnden, och under det gångna året har nya handläggare rekryterats och en webbplats för nämnden skapats.

Webbplatsen fyller en central funktion, eftersom EU-direktivet också kompletteras av en förordning om tvistlösning online. Konsumenter ska enligt denna kunna göra sin anmälan direkt på webben.

Enbart ett klick med musen räcker dock inte för att kravet ska kunna prövas. För att en konsument ska kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden krävs att konsumenten har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten.

Den sökande måste också betala in en avgift. Advokatsamfundet planerade först för en ansökningsavgift på 450 kronor, men fick sänka den till 100 kronor, ungefär den summa som direktivet satt upp som gräns.

Maria Billing räknar med att nämnden främst kommer att behandla arvodestvister, men även andra frågor kan komma upp till prövning. Nämnden får avvisa tvister som anses för stora eller komplexa och där det exempelvis krävs muntlig bevisning eller edition.

Maria Billing tycker att det är positivt att konsumenterna får ytterligare en metod för tvistlösning till sitt förfogande, som dessutom är både snabbare och billigare än att vända sig till domstol.

Samtidigt är det tydligt att nämnden också står inför vissa utmaningar. Det är exempelvis osäkert hur många ärenden som nämnden kommer att pröva, vilket gör det svårt att planera.

Men den största svårigheten är nog ändå kravet på snabbhet.

Lagen kräver att Konsumenttvistnämnden fattar beslut i sina ärenden inom 90 dagar från det att ärendet är komplett, alltså när skriftväxlingen är färdig. Om nämnden anser att ett ärende bör avvisas ska detta meddelas inom tre veckor från att anmälan kommit in.

– Tidsfristerna är mycket snäva, vilket kommer att bli en utmaning, konstaterar Maria Billing.

Den nya lagen ställer också nya krav på advokaterna. Den advokat som fått ett krav riktat mot sig i nämnden är skyldig att medverka i prövningen av ärendet, att svara på skrivelser inom angiven tid och att följa de beslut som nämnden fattar.

Frågor om nämnden ska ställas till den ansvariga för nämnden, advokat Lisa af Burén, tel. 08-459 03 00, e-post lisa.af.buren@advokatsamfundet.se.