search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Berg, Peter: Resultat- och inkomstplanering: en praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Norstedts juridik.  222 s.)

Bryde Andersen, Mads: Lærebog i obligationsret. 1, Ydelsen, beføjelser / Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky (4. udg. Køpenhavn : Karnov Group. 554 s.)

Bryde Andersen, Mads: Praktisk aftaleret (4. udg. København : Gjellerup, 2015. 518 s. Aftaleretten ; 2)

Dalgaard-Knudsen, Frants: Danelaws on contracts : principles, practices and law today (Copenhagen : Saxo Publish / Danelaws. 526 s.) 

Edvardsson, Tobias: Domännamnstvister : alternativ tvistelösning och grunderna för domännamnssystemet  (Wolters Kluwer. 352 s.)

Gomard, Bernhard: Almindelig kontraktsret / Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen, Anders Ørgaard (5. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet.  275 s.)

Hult, Daniel: Lagstiftnings ändamålsenlighet : en regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende (Jure. 299 s. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2015)

Introduction to EU Internet law / Jan Trzaskowski et al. (Copenhagen : Ex Tuto. 352 s.)

Iversen, Bent: Danish business law / Bent Iversen, Lars Lindencrone Petersen (6. ed. Copenhagen : DJØF Publishing. 601 s.)

Kihlman, Jon: CISG : en kommentar (Karnov Group. 726 s.)

Larsson, Nils: Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren (4. uppl. Wolters Kluwer. 448 s.)

Leijonhufvud, Madeleine: Straffansvar / Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg, Jack Ågren (9. uppl. Wolters Kluwer. 193 s.)

Nerep, Erik: Lex Skandia : om den verkliga Skandiaskandalen : en studie i rättsröta, mediemanipulation och massmedial lynchjustis (Sigma. 317 s.)

Quigley, Conor: European state aid law and policy (3. ed. Oxford : Hart. 792 s.)

Schelin, Johan: Lastskadeansvaret (Poseidon förlag. 195 s. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt ; 25)

Socialförsäkringsbalken : en kommentar. Avd. A–C / Lars-Göran Hessmark et al. (2. uppl. Norstedts juridik. 1048 s. Norstedts blå bibliotek)

Socialförsäkringsbalken : en kommentar. Avd. D–H / Lars-Göran Hessmark et al. (2. uppl. Norstedts juridik. 940 s. Norstedts blå bibliotek)

Staaf, Annika: Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar / Annika Staaf, Lars Zanderin (4. uppl. Liber. 131 s.)

Uppsatser om försäkringsvillkor / Håkan Andersson et al. (Jure. 354 s.)

Annons
Annons