search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Nödvändigt att unga misstänktas rätt till försvar förbättras”

Advokatsamfundet tillstyrker riksåklagarens förslag till ändringar för att förbättra unga misstänktas rätt till försvarare.

Advokatsamfundet delar de synpunkter riksåklagaren har framfört i sin skrivelse till Justitiedepartementet, om att regeringen så snart som möjligt bör vidta åtgärder för att säkerställa misstänktas rätt till försvarare utanför kontorstid genom domstolsförordnande. Det framgår av ett remissyttrande från den 23 december 2015.

I yttrandet skriver samfundet vidare att den utökade rätten till försvarare sammantaget med utökade möjligheter att utanför kontorstid utse försvarare är absolut nödvändig för att unga brottsmisstänktas rättssäkerhet och grundläggande rättsstatliga principer ska kunna upprätthållas. Och för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden, bland annat enligt Europakonventionen och barnkonventionen.

Annons
Annons