search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Retorik i rätten: för bättre sakframställning, förhör och slutanförande

Författare: Janus Beyer 

Förlag: Gleerups

Retorikbok skriven i syfte att höja advokaters och åklagares retoriska nivå i rätten.

Boken som följer rättegångens olika steg bygger på en lång rad exempel från både välkända och mindre kända brottmål. Den erbjuder praktiskt användbara metoder och konkreta råd för hur till exempel en sakframställning kan läggas upp, hur man förhör olika typer av vittnen, hur man tillbakavisar motpartens argumentation och genomför ett slutanförande.

Författaren är en ofta anlitad dansk retorikexpert, föreläsare och författare som bland annat arbetar för den danska åklagarmyndigheten och det danska advokatsamfundet. Boken är översatt från danska av Hans Dalén.

 

Titel: Överlåtelse av beslutanderätt

Författare: Joachim Åhman

Förlag: Iustus

Suveränitetsprincipen är central i folkrätten. Alla stater har rätt att sköta sin egen interna rättsordning och bestämma över de angelägenheter som rör statens territorium och befolkning utan inblandning från omvärlden. Det har dock blivit allt vanligare att stater ingår folkrättsliga överenskommelser som innebär att rätten att fatta för staten bindande beslut överlämnas till internationella och utländska organ. Ett exempel är EU-samarbetet. Möjligheten att överlåta beslutanderätt regleras i 10 kap. RF. Studien undersöker under vilka förutsättningar Sverige kan överlåta beslutanderätt till ett icke-svenskt organ.

 

Penningtvätt och annan penninghantering

Brå om brottsrelaterad penninghantering i Sverige.

Brå har på uppdrag av regeringen undersökt tillvägagångssätten för penningtvätt i Sverige. Det övergripande syftet har varit att identifiera vilka sektorer i samhället där penningtvätt i särskilt stor utsträckning äger rum och göra en bedömning av riskerna inom dessa. Brå har även analyserat internationella aspekter och lämnat förslag på åtgärder som kan motverka penningtvätt. Slutsatserna presenteras i rapporten Penningtvätt och annan penninghantering; 2015:22.

 

Oklar lagstiftning försvårar myndighetssamverkan vid kriser

Avhandling från Umeå universitet.

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka rättsliga krav som ställs på myndigheterna att samverka och utbyta information vid olyckor och hur dessa krav förhåller sig till bestämmelser om offentlighet och sekretess. Rikard Karlsson har i sin avhandling Samverkan och sekretess: en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser bland annat undersökt kommuners samverkan med de statliga myndigheter som har ett särskilt ansvar för samhällets krishantering – till exempel länsstyrelserna och MSB. I undersökningen framgår att det finns oklarheter i dagens lagstiftning som kan påverka myndigheternas möjligheter att samverka negativt. Förslag till förbättringar och alternativ utformning av nu gällande regler presenteras.

 

Konferens kring yttrandefrihet, internet, privatliv och demokrati

”Information and law in transition”

Internet och annan informations- och kommunikationsteknologi har skapat nya möjligheter men också gett upphov till svårlösta juridiska, etiska och politiska frågor. Vem har tillgång till den nya tekniken och den information som samlas in och bör den kontrolleras eller vara fri? Är det möjligt att reglera internet på ett demokratiskt sätt? I boken Information and Law in Transition – Freedom of Speech, the Internet Privacy and Democracy in the 21st Century finns artiklar från ett antal internationella forskare  som analyserar dessa och närliggande frågor. Artiklarna presenterades ursprungligen vid ett symposium arrangerad av Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet hösten 2014. Anna-Sara Lind, Jane Reichel och Inger Österdahl står som redaktörer.

Annons
Annons