search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådet kritiserar två regeringsförslag hårt

Lagrådet riktar exceptionellt skarp kritik mot regeringens förslag om brostängning, ID-kontroller och terroristresor i två yttranden över lagrådsremisser. 

Det ena yttrandet gäller regeringens förslag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Enligt förslaget skulle regeringen få befogenhet att införa krav på identitetskontroller vid resor med allmänna färdmedel till Sverige och att stänga vägar och andra leder för motortrafik som förbinder Sverige med ett annat land.

I yttrandet skriver Lagrådet att det finner att det remitterade lagförslaget bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag, och att detta är synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning. En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper, skriver Lagrådet.

Också Justitiekanslern är kritisk mot förslaget och skriver i sitt remissyttrande att det är tveksamt om en sådan begränsning av möjligheten att söka asyl i Sverige, som skulle bli en konsekvens av den föreslagna regleringen, är förenlig med Sveriges internationella åtaganden.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson skrev om lagförslaget på Twitter: ”Om regeringen driver igenom detta trots kritiken har vi en rättsstat i förfall. Och en regering i panik.”

Den 8 december meddelade regeringen att den avser att inte lägga fram förslaget om att stänga vägar och andra trafikförbindelser. Men regeringen står fast vid förslaget om identitetskontroller på allmänna färdmedel, som Lagrådet också kritiserade skarpt.

Det andra yttrandet från Lagrådet gäller regeringens förslag om att kriminalisera resor i terrorismsyfte. Lagrådet noterar att det kan ifrågasättas om förslagen är förenliga med den försiktighet som bör gälla vid kriminalisering. Men mot bakgrund av att förslagen bygger på en resolution av FN:s säkerhetsråd och en rekommendation från den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force finner Lagrådet inte skäl att motsätta sig förslagen.

Lagrådet noterar i sitt yttrande att förslaget om att kriminalisera bland annat insamling av pengar till personer eller organisationer som begår allvarlig brottslighet innebär en långtgående kriminalisering som i praktiken träffar en mängd vardagliga handlingar, även handlingar som kan anses motiverade av humanitära skäl, och nämner som exempel att bestämmelsen kan komma att omfatta pengar som invandrare i Sverige skickar till fattiga släktingar i det forna hemlandet.

Bengt Ivarsson noterade att Lagrådets kritik mot förslaget om terrorismresor till mycket stor del överensstämmer med den kritik som Advokatsamfundet tidigare har framfört.

”Förslaget innebär en synnerligen omfattande kriminalisering av transaktioner som, normalt sett, betraktas som helt naturliga och till och med vällovliga. Det handlar om allt från gåvor mellan anhöriga till bidrag till humanitära projekt”, skrev Advokatsamfundet i sitt remissyttrande den 22 september.

Annons
Annons