search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Konsumenttvistnämnden

Nämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två företräda konsumentintresset och en vara före detta ordinarie domare (ordföranden). Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter. En advokat, en företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare måste alltid medverka.

Nämnden prövar enbart krav från konsumenter, det vill säga fysiska personer som inte agerar för ett företags räkning. Konsumenten kan ansöka om prövning direkt på nämndens webbplats. Kostnaden är 100 kronor. Nämnden prövar tvister från 1 000 kronor till 200 000 kronor.

Konsumenttvistnämndens förfarande är helt skriftligt och prövningen görs under sekretess.

Konsumenttvistnämnden kan avvisa ärenden på vissa grunder, bland annat om konsumenten inte försökt lösa tvisten i samförstånd, om domstolsprövning pågår eller om tvisten är allt för komplex. Om nämnden inte kan behandla ett krav ska detta meddelas inom tre veckor från det att ärendet kom in.

Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater, till skillnad från ARN:s som enbart är rekommendationer.

Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar. Stadgeändringen antogs av fullmäktige år 2014 och fastställdes av regeringen i juni 2015.

Även Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed ändrades av samfundets styrelse i december 2015 med anledning av den nya nämnden. I de ändrade reglerna framgår bland annat att advokat är skyldig att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist, att advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och att advokat måste följa nämndens beslut. 

Annons
Annons