search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Konkurrensen om uppdragen hårdnar”

Kampen om patentuppdragen hårdnar när den enhetliga patentdomstolen kommer på plats, bedömer advokaterna Håkan Borgenhäll och Peter Sande.

Ur ett isolerat advokatperspektiv förlorar vi måhända några arbetstillfällen. Men det är positivt att Sverige finns på kartan som ett viktigt processland, något som är i linje med de framgångar som Stockholms handelskammare har inom skiljeförfaranden, säger Håkan Borgenhäll.

Konkurrensen kommer främst från kolleger i England, Tyskland och Nederländerna som är specialiserade på patentjuridik. 

– Vissa är patentprocessare enbart på läkemedel. De förutsättningarna finns inte i ett så här litet land som har mycket färre patentmål. Jag är specialiserad på immaterialrätt, säger Håkan Borgenhäll som anser att det finns fördelar med att anlita ett svenskt ombud i ett patentmål i stället för en tysk specialist.

– Vi har den lokala kunskapen och kännedomen och kan serva dem på en bredare bas och ta hand om frågor som rör både patent och varumärken, men även övriga affärsjuridiska spörsmål som berör immateriella rättigheter, säger han.

Specialisering

Men han tror att inrättandet av såväl patent- och marknadsdomstolarna som den enhetliga europeiska patentdomstolen på sikt medför en tydligare specialisering även bland svenska advokater.

– Bolagen och bolagsjuristerna förutsätter att advokaterna ska kunna ge kostnadseffektiv konsultation. De vill kunna ringa till en specialist och få en fråga besvarad direkt. Om du inte är väldigt specialiserad och dagligdags arbetar inom en nisch kan du inte alltid ge ett svar direkt, säger Håkan Borgenhäll.

Växande rättsområde

Under de senaste femton åren har immaterialrätten generellt sett vuxit som verksamhetsområde för advokater, och i dag har de flesta affärsjuridiska byråerna immaterialrätt som specialitet.

– Det har blivit viktigare för företagen att skydda sina tillgångar. Tekniken gör det allt lättare att snabbt kopiera andras produkter. Då ökar efterfrågan på juridisk kompetens och rådgivning, säger Peter Sande.

Patentmålen kännetecknas av att stora belopp ofta står på spel, något som påverkar advokaternas arbete.

– Generellt är uppdragsgivarna prisokänsliga och allokerar en rymlig budget. Som ombud får man normalt avropa den utredning och de behov man har, säger Håkan Borgenhäll.

Typiskt för målen är även att de innehåller en kombination av juridik, teknik och omfattande rättspraxis.

– Tekniksidan skapar en annan dimension. Tekniken är ofta avancerad och kan handla om allt ifrån organisk kemi till mjukvarupatent och bioteknik, säger Håkan Borgenhäll.

Eftersom uppdragen är så pass omfattande och komplexa blir det allt vanligare att två till tre advokater arbetar med samma ärende.

Givande samarbete

Håkan Borgenhäll, Peter Sande och andra advokater specialiserade på patenträtt samarbetar med konsulter – ingenjörer, professorer och annan teknisk expertis – för att bedöma patentfrågor. Ibland arbetar de med klientens eget teknikteam, ibland anlitas en utomstående konsult på det berörda teknikområdet.

När ett patent ska ogiltigförklaras ställs frågor till teknikkonsulterna om huruvida det finns någon uppfinningshöjd i den patenterade uppfinningen.

– Med hjälp av experten kan man ibland transformera sig 15 år tillbaka i tiden, till när patentansökan skickades in, för att avgöra om genomsnittsfackmannen vid den tidpunkten ansåg att uppfinningen hade uppfinningshöjd, säger Håkan Borgenhäll.

Både Håkan Borgenhäll och Peter Sande tycker att samarbetet med tekniker är det mest givande med de immaterialrättsliga målen.

– Vi kommer från olika vetenskaper och kommunicerar på olika sätt. Jurister talar ofta i termer av vad som är skäligt och rimligt, medan tekniker har gjort en analys och kan lämna ett exakt resultat, säger Håkan Borgenhäll.

Förutsägbarheten är det Håkan Borgenhäll upplever som svårast med främst patentmålen.

– Man gör en initial bedömning och ger klienten en prognos. Men handläggningstiden kan vara över två år.  Under den tiden lämnar parterna in en mängd olika dokument och flera experter kan komma med utlåtanden. Plötsligt är man i ett läge då det kan vara knepigt att bedöma utgången, säger Håkan Borgenhäll.

Kännetecknande för advokater som är duktiga på immaterialrätt är att de har en vilja och förmåga att sätta sig in i tekniska frågor, tror Håkan Borgenhäll. Men minst lika viktigt är att kunna förmedla tekniskt komplexa sammanhang till en domstol.

– Det handlar till stor del om att vara översättare av den tekniska materian och göra den begriplig för juristdomare, säger Håkan Borgenhäll.

Multinationella företag

På patentsidan är den typiska klienten ett stort multinationellt företag. Företagen tar vanligen kontakt med en advokat när de upptäcker att någon gör intrång i deras patent. Advokaten ber då klienten samla ihop den bevisning som finns för att få ett grepp om vad den misstänkta intrångsgöraren gör.

– Därefter görs en analys av om det misstänkta intrånget faller under patentets skyddsomfång. Är det en kopia är det en tydlig intrångssituation. Men det kan också hända att motparten har tagit fram en liknande lösning som inte riktigt stämmer överens med vad som sägs i patentet, säger Håkan Borgenhäll som ofta företräder patentinnehavare som har utsatts för ett misstänkt intrång.

Anser ombudet att det kan vara ett intrång skickas ett varningsbrev till motparten. Kommer parterna inte överens lämnas en stämningsansökan in.

Om ett företag har lanserat en ny produkt kontaktar de en advokat när det kommer ett varningsbrev från motparten där det står att de inte får fortsätta att sälja produkten därför att den är patentskyddad.

När det gäller upphovsrättsliga frågor försvarar Peter Sande ofta dem som förvaltar en rättighet till exempelvis film och musik. Målen kan handla om hur mycket kabel­operatörer ska betala för att sända vissa tv-kanaler. Eller om hotellen ska betala ersättning för musik som spelas i tv-apparater på hotellrummen.

Peter Sande ser upphovsrättsmålen som en kontrast till de kommersiella patentmålen.

– Många tycker att man ska kunna konsumera film och musik gratis. När en rättighetshavarorganisation vinner ett principiellt viktigt mål blir det en upprättelse. Man märker att det verkligen berör klienten och får en känsla av att produktionen av film och musik på sikt skulle dö ut om ingen drev de här ärendena, säger Peter Sande.

Även om konkurrensen väntas tillta framöver tror Peter Sande att advokater generellt påverkas positivt av både den nationella och den europeiska reformen.

– Det blir roligare för yngre jurister att arbeta med den här delen av juridiken när det finns tydliga internationella kopplingar. Och om vi får en svensk kompetent regional avdelning kan man hoppas och tro att många väljer att pröva tvisterna här. Jag ser ljust på framtiden, säger Peter Sande.

Annons
Annons