search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hållbarhetsarbetet angår både klienterna och advokatbyrån

Arbetet med hållbarhetsfrågor är viktigt både för kvalitativ rådgivning och för rekrytering av de bästa juristerna. 

Vid lunchseminariet med Advokat i framtiden och Hildary den 7 december berättade Parul Sharma, head of CSR compliance på Advokatfirman Vinge, och Emma Ihre, head of sustainability på Mannheimer Swartling, om sitt arbete som hållbarhetschefer på två av Sveriges största advokatbyråer. Båda har lång erfarenhet av arbete med CSR-frågor.

De ingår i Advokatsamfundets arbetsgrupp med uppdrag att ta fram svenska riktlinjer för advokatverksamhet utifrån internationella normer om företags ansvar och mänskliga rättigheter.

Parul Sharma menar att hållbarhetsfrågorna – mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljörätt och anti-korruptionsarbete – är av bärande vikt både internt och externt för en advokatbyrå.

– Det är utdaterat att tala om varför de ska ingå i en byrås rådgivning och genomsyra byrån internt. Ett proaktivt internt mångfaldsarbete är centralt på en byrå, eftersom det är mångfalden som driver ett balanserat hållbarhetsarbete, säger hon.

Emma Ihre menar att advokatbyrån och advokatbranschen är en aktör i samhället med makt och inflytande. Med det följer ett ansvar att arbeta med hållbarhet.

Det handlar om att i rådgivningen hjälpa klienter att förstå och hantera risker kopplade till hållbarhet, så att de får in de frågorna i sin affärsjuridik, och att byrån själv agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

– Vi ser tydligt att våra klienter efterfrågar en ny typ av rådgivning och har nya behov i dag.  De har förväntningar på sig att hantera korruptionsrisker och mänskliga rättigheter, och måste få in det i sin affär.

Parul Sharma understryker att det är viktigt för advokatbyrån att i sin rådgivning belysa de risker som bolag utsätter sig för med en enkel tilltro till sin uppförandekod.

– Svenska bolag agerar för det mesta inte förrän medierna har uppdagat oegentligheter och granskat leverantörsledet. Uppföljnings- och efterlevnadsstrukturer utifrån sociala och miljömässiga hänsyn är fortfarande en av de stora utmaningarna för svenskt näringsliv med leverantörer i högriskländer, säger hon.

Den kommande redovisningslagstiftningen för så kallade icke-finansiella aspekter, som gäller 2 000 svenska företag från nästa år, kräver en beskrivning av den uppförandekod som bolaget följer och hur företaget granskar sina leverantörer. En sådan granskning kräver inte bara expertis inom ämnen som mänskliga rättigheter, anti-korruption, arbetsrätt och miljö – utan också en ordentlig juridisk satsning.

– Det är viktigt att ha en kartläggning och riskprioritering av sina leverantörer, inklusive underleverantörer, i länder som exempelvis Indien och Kina, säger Parul Sharma.

En annan aspekt är rekryteringen till byrån. Personer som läser juridik är ofta engagerade i samhället och i moralisk-etiska frågor. För att attrahera och behålla de bästa juristerna och medarbetarna är det viktigt att advokatbyrån följer med tiden.

– Att vi driver den här utvecklingen är ett sätt att attrahera de bästa medarbetarna och få dem att stanna, trivas och utvecklas i sin profession, säger Emma Ihre.

En viktig fråga för advokatbyrån är mångfaldsfrågan, där jämställdhet är en del.

– Vi uppmuntrar personer att läsa juridik, så att mångfalden på juristutbildningen ökar, och vi försöker öka mångfalden på byrån. Men det är viktigt att det inte bara blir ”politiskt korrekt”, för att det ska se bra ut – att vi rekryterar från en bredare bas och får in större mångfald ska vara värdeskapande. Om någon kommer in som talar persiska, ska vi självklart ta till vara den kompetensen i vår rådgivning till klienter. Annars blir det inte värdeskapande för byrån och heller inte utvecklande för våra anställda, säger Emma Ihre.

– Vi arbetar mycket med att försöka öka andelen kvinnliga delägare. Det finns ingen fråga kring hållbarhet vi diskuterar och arbetar så mycket med internt som den, förklarar Emma Ihre.

Annons
Annons