search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-direktivet om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

I maj 2013 antog EU ett nytt direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter (EU:s direktiv 2013/11/EU). Enligt direktivet måste medlemsländerna tillhandahålla ett smidigt och billigt tvistlösningsförfarande för konsumenter som hamnat i tvist med företag. Direktivet kompletteras av en förordning om tvistlösning online.

I Sverige implementeras direktivet genom lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Implementeringen försenades under arbetet ett par gånger, men den 1 januari 2016 trädde lagen i kraft.

Nämnder för alternativ tvistlösning måste enligt direktivet godkännas av en behörig myndighet. Kammarkollegiet har i Sverige fått rollen som behörig myndighet. Förutom att godkänna nya nämnder kan Kammarkollegiet också återkalla godkännanden.

I samband med den nya lagen fick ARN en ny instruktion, som bland annat omfattar fler typer av varor och tjänster. ARN kommer dock inte att pröva tvister som kan prövas eller har prövats av Konsumenttvistnämnden eller någon annan godkänd nämnd för alternativ tvistlösning.