search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Säpo anmäls till Åklagarmyndigheten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anmäler Säkerhetspolisen till Åklagarmyndigheten.

Säkerhets- och integritetsnämnden har granskat ett beslut som fattades av Säkerhetspolisen i mars 2015 om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Beslutet fattades med tillämpning av den så kallade inhämtningslagen. Beslutet avsåg uppgifter om meddelanden som överförts från och till ett angivet telefonnummer under perioden 5 april–5 maj 2015, samt uppgifter om var en viss kommunikationsutrustning finns eller fanns under samma period. Beslutet var, enligt Säkerhetspolisen, viktigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet innefattande mord alternativt dråp.

Nämnden konstaterar att beslutet om inhämtning av uppgifter strider mot bestämmelserna i inhämtningslagen. De omständigheter som Säkerhetspolisen har redovisat som grund för inhämtningsbeslutet ger vid en objektiv bedömning inte, enligt nämnden, stöd åt slutsatsen att den person som den hemliga tvångsmedelsåtgärden var riktad mot skulle komma att ägna sig åt brottslig verksamhet som innefattade mord alternativt dråp. 

Enligt nämnden är beslutet också rättsligt felaktigt, eftersom det avsåg dels inhämtning av uppgifter i realtid, dels inhämtning av lokaliseringsuppgifter under en period som översteg en månad från dagen för beslutet. Tiden för inhämtningen av uppgifter får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet.

Enligt Säkerhetspolisen antecknades på grund av ett mänskligt fel att inhämtningen även skulle omfatta perioden den 1 april–5 april 2015. Beslutet avsåg även inhämtning av uppgifter under perioden 1 maj–5 maj 2015.

”Mot bakgrund av felens art och antal förefaller det som om beslutsfattaren inte i erforderlig utsträckning satt sig in i regelverket innan han fattade beslutet”, skriver nämnden i ett uttalande.

Enligt nämnden innebär fel vid tillämpning av bestämmelser om straffprocessuella tvångsmedel att det skydd för den enskildes personliga integritet som föreskrivs i bland annat regeringsformen har trätts för när.

”Det finns därför anledning att se mycket allvarligt på felaktiga handlanden av nu aktuella slag som innebär att grundläggande fri- och rättigheter har åsidosatts”, skriver nämnden.

Säkerhets- och integritetsnämnden har anmält förhållandena till Åklagarmyndigheten och avvaktar nu åklagarens slutliga beslut i förundersökningsfrågan.

Annons
Annons