search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Riskabelt att göra egna undersökningar

Polisen och åklagaren har NFC. Men kan även försvarare anlita forensiska experter? Ja, möjligheterna finns – men det kan kosta. 

De forensiska metoderna blir allt mer avancerad och den tekniska bevisningen får allt större

plats i domstolarna. Visserligen kan en väl påläst och vaken försvarare många gånger utmana bevisningen. Men vad gör en advokat som anser att han eller hon skulle vilja ha en egen undersökning utförd?

Polis, åklagare och domstolar kan anlita NFC utan kostnad. Inför ombildningen av SKL till NFC fanns förhoppningar om att även försvarare skulle få möjligheter att anlita NFC på samma villkor. Vid ett möte på Advokatsamfundet ska Genomförandekommitténs representanter, projektledare från polisorganisationen med uppdrag att ta fram en underlagsrapport till kommittén, också ha uttryckt att det var på gång.

Av detta blev dock inget. Genomförandekommittén föreslog i stället att övriga ”brottsbekämpande myndig­heter” skulle få rätt att vända sig till NFC för undersökningar på samma villkor som Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna, alltså utan kostnad. Förslaget genomförs i och med nästa års budget. Kustbevakningen, Skatteverket och Tullen ges då den möjligheten, mot att deras anslag minskas något.

Riskerar komplikationer

Så vad ska en försvarare som anser att det behövs andra undersökningar eller kanske en ”second opinion” kring den genomförda undersökningen göra? En av de möjligheter som står till buds är naturligtvis att vända sig till åklagaren med en begäran om kompletteringar.

Vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh tycker att det är viktigt att möjligheten för försvarare att begära egna ytterligare utredningar finns.

– Vi åklagare har ju ett objektivitetskrav. I den bästa av världar ska vi ha gjort de analyser som behövs, både såna som kan tala till den misstänktes nackdel och fördel. Men tycker försvararen att det behövs så ska han eller hon absolut ta vara på möjligheten att begära utredningar, säger hon, och tillägger att det dock är ganska ovanligt att advokater begär detta.

Om åklagaren nekar till en undersökning kan försvararen i stället vända sig till domstolen med sin begäran. Men det har sina problem att gå till åklagare eller domstol.

– Det är inte okomplicerat för oss som advokater. Om vi begär en undersökning är det ju inte säkert att resultatet blir till klientens fördel. Men i och med att vi vänder oss till åklagaren med begäran får polisen del av materialet, förklarar advokat Bengt Ivarsson, och fortsätter:

– Om jag övervägde att begära ytterligare utredning, då skulle jag ta ett väldigt noggrant samtal med min klient och gå igenom risken för att det uppstår problem om det kommer fram något besvärande för honom.

En annan möjligheten är att som försvarare vända sig direkt till NFC. NFC genomför nämligen även utredningar på konsultbasis, mot ersättning. De flesta kunderna är banker, försäkringsbolag och statliga myndigheter som Migrationsverket. Men även en och annan advokat utnyttjar de beställningsblanketter som finns på avdelningens webbplats.

Enligt NFC:s chef Lena Klasén är det inte något problem att hennes avdelning kan komma att analysera bevismaterial åt båda sidorna i en brottmålsprocess. 

– Vi har en sådan organisation och är så pass många så att man kan hålla isär utredningar. Några forensiker kan göra en undersökning åt ena sidan och några åt andra sidan. Det har vi ett regelverk för, konstaterar hon.

Advokat Jan Kyrö känner till möjligheten att anlita NFC. Men det finns ett problem.

– Där får man ju ligga ute med pengar, och jag tror att de tar mer betalt än vad vi gör i timmen. Så att man funderar en, två, tre gånger innan man drar igång något sånt. Hittills har jag i mitt arbete inte haft någon anledning att göra det, säger han.

Lagändring krävs

Precis som inom alla områden kan en försvarare naturligtvis ha möjlighet att koppla in en utomstående sakkunnig. Men tillgången på forensisk expertis utanför NFC varierar. I Sverige finns inga enskilda företag som kan konkurrera med dem inom alla specialistområden.

På vissa fält, som IT-forensik, har företag etablerat sig. Andra områden, som vapenundersökningar, är mer exklusiva för NFC. Den som vill ha tag i en egen expert måste här gå utomlands, exempelvis till våra nordiska grannländer som har motsvarande expertavdelningar inom sina polismyndigheter, eller till England, där forensiken i huvudsak sköts av kommersiella bolag.

Advokat Björn Hurtig hör till de advokater som ganska ofta anlitar egen forensisk expertis. I ett uppmärksammat mål friades hans klient efter att IT-forensiker från ett stort företag kunnat återställa en filmsekvens som raderats från en mobiltelefon.

Även i det så kallade barnläkarmålet anlitade Björn Hurtig egna experter, vilket starkt bidrog till att hans klient friades. I barnläkarmålet godkände domstolens Björn Hurtigs ersättningsanspråk för utredningskostnaderna. I andra fall, som vid ett tillfälle när han yrkade omkring 10 000 kronor för en egen skospårsanalys, fick han ingenting. Rätten till ersättning tycks huvudsakligen styras av om klienten fälls eller frias, konstaterar Björn Hurtig.

– Det här är inte bra. Det blir en klar obalans i utredningen, när polis och åklagare kan göra undersökningar men inte den misstänkte. Det blir inte någon rättvis rättegång, säger han.

När inte domstolen vill betala för utredningen ska egentligen klienten stå för kostnaderna. Eftersom många som döms för brott saknar tillgångar blir det i praktiken advokaten själv som får betala räkningen, vilket får många advokater att tveka inför att anlita experter.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson vill precis som Björn Hurtig se en ändring i lagstiftningen kring förutsättningar för utredningskostnaderna.

– Det jag vill se är att försvaret får betalt för att vi inhämtar forensisk bevisning på annat sätt än via NFC. Det tycker jag är oerhört viktigt. Det gäller ju egentligen all bevisning när man tar in expertkunskap. Det är en nödvändig del för att stärka rättssäkerheten, som jag tycker överskuggar allt i detta sammanhang, säger han.

Annons
Annons