search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2015/1084 Nordisk standard för revision i mindre företag

R-2015/1121 Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

R-2015/1138 Betänkandet ­Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och heders­relaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

R-2015/1142 Betänkandet Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)

R-2015/1257 Betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

R-2015/1259 Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)

R-2015/1298 Betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)

R-2015/1368 Betänkandet Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

R-2015/1553 Promemorian Amorteringskrav

R-2015/1657 Förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige

R-2015/1815 Promemorian Komplettering av SOU 2015:54, Vidsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt

R-2015/1889 Utkast till lagrådsremiss – Ett effektivare straffrättsligt regelverk mot organiserad brottslighet (kompl.)

R-2015/1891 Referensfall smärta

R-2015/1921 Madridsystemet för internationell registrering av varumärken

R-2015/2009 Komplettering av förslagen i SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom avseende olaga förföljelse

R-2015/2086 Promemorian Förslag till föreskrifter om resolution

Annons
Annons