search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Nya domstolsdatalagen i kraft från nyår

Domstolsdatalagen träder i kraft den 1 januari 2016. Genom den nya lagen blir regelverket för behandling av personuppgifter enhetligare, enligt Domstolsverket. Advokatsamfundet menade i sitt remissyttrande att skälen för att tillåta användningen av integritetskänsliga sökbegrepp är mycket svaga och att domstolarna i stället bör använda externa rättsdatabaser.

Advokatsamfundet ansåg också att det saknas tillräckliga skäl för att motivera direktåtkomst till information i datasystem mellan domstolarna.

 

Fångar har för lite att göra

De som är intagna i fängelse har ofta för lite att göra, och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Det finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerad den 16 november. Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Men de flesta intagna på svenska anstalter har inte sysselsättning så att det räcker för att fylla upp dagarna. Trots att de intagna har rätt till 30 timmars sysselsättning per vecka, har de ofta kortare arbetsscheman.

Brås studie Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. En studie om intagnas sysselsättning (Brå 2015:20)

 

Likvidators ansvar prövas av HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade torsdagen den 22 oktober prövningstillstånd i ett mål om företrädaransvar. Tidskriften Advokaten skrev i nummer 4/2015 om en likvidator som hade dömts för grov oaktsamhet av Kammarrätten i Stockholm och ålagts betalningsansvar för cirka 716 miljoner kronor. I domen skrev Kammarrätten att likvidatorn borde ha förstått att bolagens situation var sådan att de borde ha försatts i konkurs redan när likvidatorn åtog sig uppdragen. Beloppet om 716 miljoner kronor var enligt Kammarrätten en direkt följd av att bolagen dragit på sig mycket stora skatteskulder. Ledande företrädare i obeståndsbranschen varnade för att Kammarrättens dom skulle kunna leda till att likvidatorernas personliga ansvar utökas och att bolag sätts i konkurs alltför snabbt.

 

Färre unga män misshandlas

Allt färre personer utsätts för misshandel. Mest har utsattheten för misshandel minskat bland unga män, visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Under 2014 utsattes 154 000 personer eller 2,1 procent av befolkningen för misshandel. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2013 och en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2005 när den första mätningen genomfördes.

Mest har utsattheten för misshandel minskat bland unga män i åldrarna 16–24 år. Under 2014 utsattes 4,8 procent av männen i åldersgruppen för misshandel.

 

Rättsmedicinalverket ska granskas

Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Rättsmedicinalverkets verksamhet. Analysen ska bland annat utgöra ett stöd i regeringens styrning av myndigheten. Den ska också fungera som ett underlag vid eventuella överväganden för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. I Statskontorets uppdrag ingår särskilt att se på myndighetens styrning av verksamhetsområdena rättsmedicin och rättspsykiatri samt på myndighetens forskning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 7 mars 2016. Rättsmedicinalverket har en viktig roll i den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets specialister utför sakkunniga och kvalitetssäkrade analyser och bedömningar som hjälper polis, åklagare och domstolar att förstå omständigheter i rättsfall.

 

Ny asylprocess ska korta väntetiderna

Första kvartalet nästa år inför Migrationsverket en ny asylprocess, där ärendena delas upp i olika spår efter svårighetsgrad.

Målet är att korta beslutstiderna, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Väntetiderna för att få sin asylansökan prövad av Migrationsverket har sedan årsskiftet ökat med i snitt hundra dagar. Därför har verket utarbetat en grundplan för att förenkla asylprocessen. Asylärendena ska, enligt planen, delas upp i fem olika spår efter svårighetsgrad. Indelningen i spår ska göras i samband med asylsökan. Vilket spår ett ärende hamnar i bestäms av om den asylsökande har id-handlingar och om Migrationsverket anser att den sökande behöver ha ett juridiskt ombud.

 

2015: Annus horribilis

Många sa sig ha sett tecknen. Men inte någon tycks ha förutspått vidden av den ondska, som Daesh, IS eller Isis skulle åstadkomma. 2015 lär bli förknippat med det år en islamistisk dödskult i sin längtan efter att skapa det stora kalifatet istället skapade en folkvandring bort från detsamma med den kristna västvärlden och i första hand Sverige och Tyskland som slutmål. Två länder som rätt eller fel kommit att betraktas som: ”Drömlandet” där alla får plats, tolerans härskar, religion är en privatsak och allt är möjligt.

Vecka för vecka stegrades prognoserna över antalet som sökte asyl i Sverige för att nå de högsta i landets historia. Men mitt i denna flodvåg av mänskligt lidande så visade det sig finnas människor som ville göra skillnad. Människor som frivilligt valde att hjälpa dem som sökt sig till vårt land. Ett stort antal advokater har under året på olika sätt bistått människor på flykt, vilket vi berättat om i tidskriften Advokaten.

Vad ska vi förvänta av 2016? Är det värsta över eller är detta inledningen till ännu värre tider? Det kommande året lär inte sakna dramatik och inte heller uppgifter för advokater som vill göra skillnad.

Chefredaktör

Annons
Annons
Annons