search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: The European Convention on Human Rights

Författare: William A. Schabas 

Förlag: Oxford Univ. Press

I en ny omfattande kommentar till Europakonventionen analyseras de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas genom konventionen i ljuset av den omfattande rättspraxis som växt fram genom Europadomstolens avgöranden. Boken kommenterar artiklarna i konventionen samt protokollen som inte har införlivats i själva konventionen. Varje kapitel innehåller en kort introduktion, sammanfattning av förarbeten, diskussion kring tolkning av artikeln, hänvisning till rättspraxis från Europadomstolen och  Europakommissionen samt tips på vidareläsning. William A. Schabas, är professor i internationell rätt vid Middlesex University i London och författare till många böcker och artiklar inom området.  

 

Titel: Human rights in contemporary European law 

Författare: Joakim Nergelius, Eleonor Kristoffersson

Förlag: Hart

Denna antologi, under redaktion av Joakim Nergelius och Eleonor Kristoffersson, samlar 12 artiklar som belyser aktuella problem i upprätthållandet av mänskliga rättigheter i Europa, skrivna av ledande forskare och praktiker i ämnet. Boken som ingår i serien ”Swedish studies in European law” härrör från två seminarier som hölls 2011 och 2012. Boken domineras av två teman, EU:s anslutning till Europakonventionen och principen om ne bis in idem i förhållande till den svenska skattelagstiftningen. Andra ämnen som analyseras i boken är bl.a. lagprövning i svenska domstolar och regleringen kring människohandel.

 

Digitalisering av svenskt offentligt tryck

En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat och fritt tillgängligt för alla.

Umeå universitetsbibliotek har skannat in författningar, stadgar, förordningar etc. från åren 1521–1904. Materialet består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna och är sök- och nedladdningsbara via den nationella bibliotekskatalogen Libris. Kungliga bibliotekets projekt med att digitalisera alla Statens offentliga utredningar från startåret 1922 till 1999 beräknas slutföras under 2015. Utredningarna är tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er via bibliotekets hemsida (regina.kb.se/sou/) och sökbara via Libris.

 

Avhandling om polisens yrkesroll

Efter några år i arbetslivet blir många benägna att tänja på gränserna.

Under studietiden anser de flesta polisstudenter att polisen måste ha lagstöd för alla åtgärder, konstaterar Otto Petersson i sin avhandling Att bli polis : från utbildningens förväntningar till gatans norm (Linnéuniversitetet). Efter ett par år i yrkeslivet blir dock många  benägna att gå utanför regelboken. Studien visar att äldre och kvinnor är bättre på att respektera lagen, medan yngre nyutexaminerade män tänjer mer på gränserna. Mest avgörande för synen på yrkesrollen är de nära kollegernas syn på polisarbete, mindre roll spelar bakgrund, samhällsklass och var man arbetar. I studien följer författaren polisstudenter från starten av utbildningen till de första åren som polis. Syftet har varit att ta reda på vad som formar synen på den egna yrkesrollen, hur den förändras och hur synen på rollen påverkar beslutsfattandet i konkreta situationer

 

Kriminologipris till forskning kring ungas brottslighet

Bland vinnarna för första gången en svensk forskare.

The Stockholm Prize in Criminology för 2016 har tilldelats tre forskare: Travis Warren Hirschi, Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wikström. De får priset för sin forskning om vad som påverkar unga att begå, respektive att avstå från att begå, brott och vilken betydelse föräldrar och jämnåriga kamrater har för att förhindra kriminalitet.

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut för framstående insatser inom kriminologisk forskning eller till den som praktiskt tillämpat sådan för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.

Annons
Annons