search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hovrätten i Haag fastställer avlyssningsdom

Underrättelsetjänstens avlyssning av advokater i Nederländerna måste upphöra, enligt en färsk hovrättsdom.

Hovrätten i nederländska Haag fastställde tisdagen den 27 oktober tingsrättens dom i Prakken d’Oliveira-ärendet. Advokatfirman Prakken d’Oliveira, Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och den nederländska sammanslutningen av brottmålsadvokater (NVSA) vann i juli ett mål mot den nederländska staten om avlyssning av advokater. I domen konstaterade tingsrätten att en klients möjlighet att förtroligt kunna kommunicera med sin advokat är en grundläggande rättighet som för närvarande kränks av Nederländernas avlyssningspolitik. Tingsrätten beordrade den nederländska staten att avbryta all avlyssning av kommunikationen mellan advokater och deras klienter till dess att det finns en oberoende översyn av kommunikationen på plats. Den nederländska staten överklagade domen.

Även hovrätten konstaterade att, i enlighet med rättspraxis från Europadomstolen, all avlyssning måste granskas av ett oberoende organ. Det nuvarande nederländska övervakningssystemet uppfyller, enligt hovrätten, inte kraven på oberoende granskning och strider därmed mot artiklarna 8 och 6 i Europakonventionen som handlar om rätten till privatliv respektive rätten till en rättvis rättegång. Hovrätten understryker också vikten av att information som erhållits genom avlyssning av advokater inte delges åklagare förrän en oberoende granskning av informationen har gjorts. Om information som erhållits genom avlyssning delges åklagare kan det, enligt hovrätten, göra att människor avstår från att kontakta advokater. Det är, enligt domstolen, en kränkning av rätten till en rättvis rättegång och undergräver syftet med tystnadsplikten.

Vidare fastslog hovrätten att skyddet av klientsekretess inte är begränsat till att gälla nederländska advokater utan omfattar alla europeiska advokater som tillhandahåller tjänster i Nederländerna.

Hovrättens dom välkomnas av CCBE:s ordförande Maria Slazak.

– Förtroendet mellan advokat och klient handlar i grunden om att garantera rättssäkerheten och principen om rättsstaten. Det är därför mycket viktigt att den tystnadsplikt som råder vad gäller kommunikation mellan en advokat och dennes klient alltid respekteras. Avlyssning som skulle kunna undergräva denna princip måste alltid granskas av ett oberoende organ som har befogenhet att förebygga och/eller avbryta en överträdelse. Det faktum att det har bekräftats av den nederländska hovrätten är lugnande och ett viktig steg mot en nederländsk avlyssningspolitik i linje med rätten till en rättvis rättegång, säger hon i en kommentar.

Annons
Annons
Annons