search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Asylrätten måste försvaras

Advokatkåren har nu, mer än någonsin, en avgörande roll i att försvara allas rätt till en individuell och rättssäker asylprövning. Det sa asylrättsadvokaten Ignacio Vita när han talade på Advokat i framtidens novemberlunch.

– Det politiska trycket på ansvariga myndigheter är stort och kommer att intensifieras. Förslag som strider mot grundläggande MR-normer har och kommer att presenteras. Jag ser att det finns ett antal moment i asylprocessen där vi riskerar att rättssäkerheten försvagas och att tidigare tillämpningar förändras. Men det kommer bara att bli så om det finns en svag advokatkår som inte står emot. Det är vår viktigaste roll just nu, att identifiera rättsäkerhetsbrister och utveckla vårt sätt att argumentera för att fortsätta att stärka asylsökandes rättigheter, sa Ignacio Vita.

Advokat i framtiden-lunchen den 16 november ägnades åt Sveriges flyktingsituation. Den välkände asylrättsadvokaten Ignacio Vita berättade om asylrättens utmaningar inför ett drygt 50-tal åhörare på Advokatsamfundet i Stockholm.

Asylrätten kan enligt Ignacio Vita inte villkoras med hänvisning till att det saknas bostäder i Sverige, att vi inte har råd eller att vi måste införa kommunala tak för antalet asylsökande.

– Varje asylsökande har en ­absolut rätt att få sin asylansökan prövad. Om personen ­uppfyller kraven för att betraktas som flykting eller skydds­behövande är Sverige ovillkorligen skyldig att bereda personen skydd. Asylprövningen är en juridisk prövning med tydliga krav på förutsebarhet och rättssäkerhet. Politiska, ekonomiska eller valtaktiska hänsyn får inte under några som helst omständigheter beaktas. Så fort misstanke om detta uppstår är det vår roll som advokater att säga ifrån och den rollen måste vi ta på största allvar, sa Ignacio Vita.

Ignacio Vita tog också upp fakta som man sällan hör i den flyktingpolitiska debatten i Sverige. Han berättade att av världens 60 miljoner flyktingar har 20 miljoner lämnat sina hemländer och av dessa är det ungefär en miljon som kommer till Europa. Det innebär att Europa bara tar emot några få procent av alla flyktingar i världen som har lämnat sina hemländer.

– När man lyssnar på debatten och det talas om ohållbara situationer och att det måste sättas gränser är det viktigt att komma ihåg de här proportionerna. Europa tar ett mycket litet ansvar för flyktingsituationen i världen i dag.

Trots att stater nu skärper sin migrationsrätt ser Ignacio Vita en paradoxal utveckling.

– Juridiken och domstolars roll i asylfrågor blir allt starkare. Det var Europadomstolen som fastslog att överföringar till Grekland står i strid mot Europakonventionen, det var EU-domstolen som fastslog att principen om barnets bästa gör att det är det sista asyllandet som ska pröva ensamkommande barns asylansökan och inte det första, det var Europadomstolen som i R.C. mot Sverige stärkte tortyrskadades processuella rättsskydd och fällde Sverige för brott mot tortyrförbudet.

– Vi ser en progressiv internationell rättsutveckling som begränsar politikens manöverutrymme att inskränka asylsökandes grundläggande rättigheter. Det är därför avgörande att vi som advokater använder oss av den internationella MR-rätten för att försvara våra klienters rättigheter. Vi måste på ett helt annat sätt än tidigare behärska konventionsjuridiken, dess dynamiska metod och genom strategisk processföring stärka asylsökandes rättigheter. Detta är vår roll i denna flyktingkris, sa Ignacio Vita.

Annons
Annons
Annons