search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Mer att läsa

Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter

Vid årets advokatdagar var jag inbjuden att tala över ett viktigt ämne: Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter. Mina mycket personliga reflektioner över ämnet och länkar till den dokumentation jag hänvisar till finns tillgängliga under ”På svenska” på min hemsida www.havc.se.

Arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter måste ses i ett globalt perspektiv. Rättsstaten är nämligen en förutsättning för internationell fred och säkerhet. Om man ser på konflikter runt om i världen och går till de bakomliggande orsakerna, är svaret alltid detsamma: demokratin och rättsstaten saknas.

Läxorna från första och andra världskrigen ledde till att Förenta nationerna bildades. En viktig utgångspunkt här är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. I ingressen finner vi:

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer.

Förklaringen gav upphov till ett fortsatt arbete för att kodifiera reglerna om mänskliga rättigheter. En europeisk konvention om mänskliga rättigheter antogs av Europarådet år 1950. Inom FN antogs år 1966 två grundläggande konventioner på området: konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Att reglerna om de mänskliga rättigheterna respekteras är ett grundläggande element i rättsstaten. Det är i detta sammanhang som advokaterna kommer in i bilden. Fria och oberoende advokater har här en nyckelroll. Fria och självständiga advokatsamfund är absolut nödvändiga i samhällen som vill kalla sig rättsstater. Denna roll är också av avgörande betydelse i länder som reser sig ur förtryck och diktatur.

Det är mot denna bakgrund viktigt att advokater har god kännedom inte bara om de regler som gäller skyddet för mänskliga rättigheter utan också om de instrument som ställer krav på att det måste finnas oberoende jurister i en rättsstat. 

Rättsstaten måste utvecklas från gräsrotsnivån i alla samhällen. Det är en fråga om utbildning, och advokater har en viktig roll att spela här. Framför allt är det viktigt att se till att politiker, och särskilt de som sitter i ländernas lagstiftande församlingar, har en klar uppfattning om sin roll när det gäller att upprätthålla rättsstatens principer. Rättsstaten – En handledning för politiker finns tillgänglig på nätet på 20 språk.

I mitt anförande hänvisade jag särskilt till fem dokument som kan användas både för att försvara advokaters rättigheter och för utbildningsinsatser:

• The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary.

• The United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers.

• The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

• The United Nations Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

• The Bangalore Principles of Judicial Conduct.

När det gäller de två förstnämnda dokumenten vill jag gärna hänvisa till Anne Rambergs utmärkta ledare i Advokaten nummer 7 i år.

Ett verktyg som är mycket användbart när det gäller att se var ens land befinner sig i rättsstatligt hänseende är World Rule of Law Index. Här kan man se var behovet av reformer och förbättringar är som störst.

Inte minst utvecklingen under senare år visar att mycket stora insatser är nödvändiga här. Vad som är absolut nödvändigt är att de västliga demokratierna föregår med gott exempel. Men här brister det tyvärr. FN:s generalförsamling har gjort mycket bestämda uttalanden om behovet av demokrati och rättsstaten. Men tyvärr lever staterna inte alltid upp till sådana uttalanden.

Ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet är att de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd inte alltid förmår fullgöra sina skyldigheter. Och vilken signal sänder det till världen där sådana medlemmar ibland flagrant bryter mot den stadga de är satta att övervaka, nämligen FN-stadgan?

Vi skall alltså ha klart för oss att det finns mycket att göra när det gäller rättsstaten och mänskliga rättigheter. Det gäller också i vårt land och i vårt närområde.

En rapport som Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland avlämnade den 29 april 2015 innehåller den senaste översikten över mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Europarådets 47 medlemsländer. Enligt rapporten är Europas demokratiska brister större, djupare och geografiskt mer utbredda än man tidigare förstått. De två största utmaningarna för demokratisk säkerhet är brister i rättsväsendets oberoende i många länder och att mediernas frihet är hotad. Rapporten innehåller särskilda planer för uppföljningsarbete, inklusive en pan-europeisk handlingsplan för utbildning av jurister.

Tre viktiga frågor i sammanhanget är befolkningsfrågan, klimatförändringarna och kvinnans ställning.

Vi är nu mer än 7 miljarder människor på jorden. Enligt FN:s befolkningsenhet kommer vi att vara 9,6 miljarder i mitten av århundradet. Detta får stora återverkningar på skyddet för de mänskliga rättigheterna, särskilt i kombination med klimatförändringarna.

Vi får verkligen hoppas att staternas företrädare inser sitt ansvar vid FN:s klimatkonferens, COP21, i Paris i november–december. Annars är jag rädd för att de flyktingströmmar som vi nu ser i Europa bara är en föraning om vad som kommer att hända om det till dessa strömmar också ansluter klimatflyktingar.

De 17 målen för en hållbar utveckling som antogs av toppmötet i FN den 25 september 2015 är också viktiga, bland dem mål 16:

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

I anslutning till detta mål betonas särskilt att man måste ”främja rättsstatens principer på nationell och internationell nivå”, och ”avsevärt minska korruption och mutor i alla dess former”. Som jag ser det är dessa faktorer helt avgörande för att skapa den rättsordning som är en förutsättning för att man skall kunna uppnå alla de övriga målen.

Ett ämne som man alltid måste hålla i minnet när man diskuterar rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter är stärkande av kvinnans ställning. Det är uppenbart att i en modern värld måste kvinnor få delta i hur världen styrs inte bara lokalt och regionalt utan också globalt. Och dessutom, inte minst med tanke på befolkningstillväxten, måste de få delta i familjeplaneringen.

Sammanfattningsvis ser jag här en mycket viktig roll för jurister. Oavsett var vi fullgör våra uppgifter har vi en skyldighet att delta i arbetet för rättsstaten och förklara att rättsstaten är en oumbärlig del när det gäller att skapa ett världssamfund där människor kan leva i fred och värdighet med sina mänskliga rättigheter skyddade. Här är det särskilt viktigt att advokaten inser vilket ansvar han eller hon har i detta arbete och att det är av stor betydelse att advokatens stämma hörs i den allmänna debatten om dessa frågor.

Hans Corells hela tal finns att läsa på hans hemsida på http://www.havc.se/Pasvenska.htm under vinjetten Tal vid särskilda tillfällen.

Annons
Annons