search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna: Större social hänsyn ska tas i offentlig upphandling

Ökade sociala villkor är den största utmaningen när EU:s nya upphandlingsdirektiv ska genomföras i svensk rätt.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock och Eva Sveman, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, gick igenom några av de viktigaste nyheterna i direktiven.

Direktiven klargör att upphandlingar inte får vara konkurrensbegränsande.

– Det innebär att upphandlingsreglerna närmar sig de konkurrensrättsliga reglerna och att båda regelverken alltså utgår från att de ska säkerställa en sund konkurrens på marknaden, sa Eva-Maj Mühlenbock.

Upphandlande myndigheter ska enklare kunna ge bidrag till forskning och utveckling. Syftet är att myndigheten också själv senare ska kunna använda det som har utvecklats. Ett nytt förfarande införs för detta: innovationspartnerskap. Men enligt Eva Sveman framstår det som obegripligt hur det ska gå till.

– För att få vara med måste företaget ha en separat FoU-avdelning. Det innebär att bara stora företag kommer i fråga, sa hon.

Reglerna blir tydligare för när direktupphandlingar får ske koncerninternt, det vill säga i inhouse-situationer och vid samarbeten inom den offentliga sektorn när offentliga uppdrag utförs.

Anskaffningar av koncessioner regleras i ett särskilt direktiv.

Bland flera utmaningar med nya LOU menade Eva-Maj Mühlenbock att de sociala kraven, som omfattar arbetsrättsliga villkor, är de största.

LOU-direktivet art. 18.2 innebär att en ny princip införs: Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer iakttar miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som har fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella bestämmelser.

De sociala kraven består bland annat i krav på kollektivavtalsenliga villkor, jobbskapande åtgärder och personalövertagande.

– Reglerna innebär inte att man kan ställa krav på kollektivavtal vid upphandling! Vissa leverantörer är för små för att få ha kollektivavtal, och det räcker för att det inte ska kunna vara ett krav, sa Eva-Maj Mühlenbock.

Krav på kollektivavtal skulle också gynna svenska leverantörer och skulle enligt EU-domstolens praxis strida mot tillämpningen av utstationeringsdirektivet.

Annons
Annons
Annons
Annons