search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna: Ledningens inställning är avgörande för att stoppa korruption

I bolagens arbete mot korruption är ”tonen” från bolagets ledning helt avgörande.

Advokat Peter Utterström gav en internationell utblick och beskrev hur korruption allt mer kommit i fokus i internationella överenskommelser och hur lagstiftningen blir allt mer strikt. USA ligger i framkant och driver på denna utveckling. Han gav flera aktuella exempel på stora bolag som dragits in i korruptionshärvor.

– I samband med korruption så finns det i realiteten en risk för att det förekommer andra brott, till exempel skatteundandragande och penningtvätt, sa Peter Utterström.

I sverige uppdaterades lagstiftningen 2012 då flera nya regler infördes, bland annat vårdslöshetsregler som medför att en företagsledning kan hållas ansvarig för underlåtenhet att kontrollera konsulter och ekonomiska flöden. Utterström konstaterade att utvecklingen i Sverige liksom internationellt går mot allt högre krav på regeluppföljning med intern kontroll och utbildning som starkt prioriterade åtgärder.

– Den absolut viktigaste punkten är dock att företagsledningen ser allvarligt på korruptionsfrågan och verkligen har inställningen att korruption inte är acceptabelt. Om inte företagsledningen har den inställningen så faller varje program, slog Utteström fast som menade att ”tonen” från ledningen är helt avgörande.

– Tonen måste vara att korruption inte är acceptabelt, kommenterade Utterström som även betonade betydelsen av att ständigt följa upp och hålla fast vid linjen att korruption inte är acceptabelt.

Advokat Tomas Nilsson konstaterade att som advokat kan man ha olika roller i samband med korruptionsfrågorna. Som rådgivare då bolagen implementerar antikorruptionsprogram, eller när ett avgränsat uppdrag som ett policydokument upprättas. Även advokater som sitter i bolagsstyrelser bör ha insikt i frågorna. Nilsson beskrev och reflekterade över olika advokat­etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med att bolag misstänks för korruption. Särskild uppmärksamhet ägnade han åt frågor som uppkommer då en advokat åtar sig att anlitas som oberoende utredare för att granska bolag då det finns misstanke om korruption eller andra oegentligheter har begåtts (vilket fokus i Advokaten nr 7, 2015, behandlade).

– Det finns många problem som man måste tänka igenom i de sammanhangen. Problemen är betydligt större om det har inletts en förundersökning och hur man ska förhålla sig till den, sa Tomas Nilsson som upplyste om att det danska advokatsamfundet tagit fram en skrift som behandlar just situationen då advokater anlitas som granskare av oegentligheter.

– De tangerar den kanske viktigaste frågan: när är det en oberoende utredning? Den är ju ändå beställd och betald av en uppdragsgivare, kommenterade Tomas Nilsson.

Annons
Annons
Annons
Annons