search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna: Bankväsendet – en sektor i förändring

Bankernas roll i en välutvecklad ekonomi kommer att förändras i hög omfattning, spår Peter Norman, finansmarknadsminister i Alliansregeringen under åren 2010–2014.

Peter Norman konstaterade att den beskrivning av en banks uppgifter som står att läsa i Nationalencyklopedin från 1990 i dag är i stort sett obsolet. För 25 år sedan var bankens primära uppgift att slussa pengar från sparande till utlåning. Betalningsförmedling, utlandsuppdrag, värdepappershandel, notariatförvaltning och inkassoverksamhet hörde också till bankens verksamhet.

– Nu finns en uppsjö av andra företag som också erbjuder de här produkterna och tjänsterna, företag som ofta är mer innovativa än bankerna. Bankerna har i princip förlorat sin monopolställning på finansiella transaktioner och tjänster. Det har lett till att bankerna har friställt personal och lagt ner kontor i hög omfattning, sade Peter Norman.

Bankerna har dock fortfarande en särställning som Riksbankens förlängda arm i penningpolitiken. Det är bara banker som har rätt att låna eller placera i Riksbanken över natten. Företag med överskottslikviditet eller som behöver låna vid dagens slut vänder sig till sin bank som i sin tur vänder sig till Riksbanken.

De senaste sju, åtta åren har en regelflod sköljt över bankerna i spåren av den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs 2008. Det innebär merkostnader för bankerna för att bland annat hålla sig uppdaterade om aktuell lagstiftning. Regelbördan slår hårdast mot de små bankerna. En följd är att de svenska lokala sparbankerna långsamt dör ut – antalet har halverats på tio år.

– Sparbankerna  är av tradition duktiga på lokal kreditbedömning. De känner sina kunder, de känner sina företag och kan göra helt andra djupgående insatser för kreditbedömningar än de stora bankerna. Men de mäktar inte med regelbördan. Antingen går de ihop med andra fristående banker, går upp i Swedbank eller lägger ner. Det är en styggelse, sade Peter Norman.

Tidigare hade bankerna till exempel olika principer för kreditgivning. Ett företag som nekas kredit i en bank får i dag med stor sannolikhet samma besked hos en annan bank.

– Bankerna blir mer lika och gör samma bedömningar, vilket leder till att företagssektorn inte syresätts på ett bra sätt, sade Peter Norman.

Framöver spår han att bankerna kommer att sälja egna produkter i betydligt mindre utsträckning än i dag och i stället i högre grad ägna sig åt rådgivning till privatpersoner och företag.

– Men bankerna får allt svårare att hitta långvariga relationer. Den yngre generationen går aldrig in på ett bankkontor och är mycket mindre lojala med sin bank än min generation.

Under frågestunden ställdes en fråga om hur Peter Norman ser på föreslaget om amorteringskrav på bolån.

– Jag är allmänt skeptisk till amorteringskravet. Min uppfattning är att amorteringar i första hand bör ske på frivillig basis, sade Peter Norman som under sin tid som minister införde att banken, när ett nytt bolån tecknades, skulle rekommendera en amorteringsplan utifrån en bedömning av lånets storlek, låntagarens inkomst och förmögenhet.

– Bankerna borde fortsätta att föreslå en amorteringsplan. Det ledde till att amorteringstakten ökade i Sverige, sade han.

En annan fråga gällde hur Peter Norman ser på ränteavdragen.

– Om avdragsrätten för räntor ska förändras är det rimligt att göra det nu. Jag skulle vilja se en ohyggligt långsam minskning – på en procent om året i 30 år – för att det inte ska få drakoniska effekter på befolkningen. Många låginkomsttagare skulle få kostnadsökningar på flera tusenlappar i månaden om avdraget togs bort. Man måste vara väldigt försiktig om man gör några förändringar.

Annons
Annons
Annons
Annons