search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Schablonersättning till konkursförvaltare strider mot lagen

Advokatsamfundet och Rekon reagerar kraftigt mot Kronofogdemyndigheten nya praxis för schabloniserad konkursförvaltarersättning.

Advokatsamfundet och Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige (Rekon) uppmärksammade i oktober att Kronofogdemyndighetens konkurstillsyn från och med den 1 november ska tillämpa schabloner vid bedömningen av skäligt arvode till konkursförvaltare, när det gäller konkursförvaltarens arbete med bokföring och övrig ekonomisk administration.

Den nya principen framgår av information i informationsbladet Tillsynsnytt nr 3/2015.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson har sänt en skrivelse till Kronofogdemyndigheten och påtalat att det inte finns något stöd i lag för att bestämma ersättningen till konkursförvaltare enligt en av myndigheten ensidigt upprättad taxa.

Advokatsamfundet konstaterar i sin skrivelse att myndigheten på nytt vill införa rutiner som inte har stöd i lag. Bengt Ivarsson skriver: ”Advokatsamfundet kan inte tycka annat än att det är anmärkningsvärt att en myndighet går utanför sitt uppdrag på detta sätt och i strid mot gällande lagstiftning. Med anledning därav förutsätts att Tillsynsmyndigheten inte inför den aviserade schabloniseringen.”

Advokatsamfundet påpekar att myndigheten inte har någon lagstiftningsrätt eller förordningsrätt mot domstolar eller mot konkursförvaltare som självständiga näringsidkare. Om myndigheten vill ha en ändring av lagstiftningen åligger det myndigheten att göra en framställan om det till lagstiftaren, skriver Bengt Ivarsson, och fortsätter: ”Vill Tillsynsmyndigheten att praxis ska ändras har myndigheten möjlighet att försöka uppnå detta genom sin partsroll i arvodesprocesserna och de yttranden som avges till domstolarna.”

Rekon, där advokat Odd Swarting är ordförande, är förvånat över och kritiskt till att myndigheten inte samrådde med Rekon innan förändringen verkställdes.

I sina skrivelser påminner Advokatsamfundet och Rekon om att arvodet enligt konkurslagen 14 kap. 4 § ska bestämmas till ett skäligt belopp utifrån det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts samt boets omfattning. Det innebär i sig ett hinder mot att schablonisera ersättningen, menar Advokatsamfundet, som också framhåller att önskan att effektivisera det interna arbetet inte får leda till att myndigheten tar fram rutiner som strider mot lagstiftningen.

Rekon anser likaså att en mer eller mindre automatiserad användning av schabloner på det sätt som skisseras i Tillsynsnytt strider mot såväl lag och förarbeten som tillgänglig praxis. Enlig Rekon kan schabloner aldrig utgöra huvudregel när arvodet bestäms – de kan på sin höjd vara ett hjälpmedel för att utvärdera vad som är skälig ersättning i den aktuella konkursen.

Myndigheten avser enligt Tillsynsnytt att tillämpa en schablonersättning per verifikation på 100 kronor.

Advokatsamfundet framhåller att de arbetsmoment som myndigheten innefattar i begreppet bokföring är vida mer omfattande än vad som är gängse. Verifikationsrelaterad ersättning kan bara avse det arbete som avser bokföring av den aktuella verifikationen, medan övrigt arbete med bokföring och ekonomisk administration måste ersättas utifrån bestämmelsen i konkurslagen, skriver Advokatsamfundet.

Rekon påminner om att ett verifikat kan innehålla ett flertal transaktioner, beroende på verksamhetens art och hur man bokför. Därför framstår antalet verifikat som mått på det nedlagda arbetet som ett undermåligt instrument vid bedömningen av skäligt arvode, menar Rekon, som också anför att den teknik som krävs för en advokatbyrås hantering av konkurser innefattar betydande investeringar.

Dessutom skiljer sig bokföring i konkurs på ett avgörande sätt gentemot traditionell bokföring: Transaktionerna ska behandlas och konteras på ett sådant sätt att de olika förmånsrätterna särredovisas. I jämförelse med traditionell redovisning innefattar alltså bokföring i konkurs tillkommande element som kräver ett större mått av specialkunskaper, slår Rekon fast.

Annons
Annons