search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2015/0783 Slutbetänkandet Ny patentlag (SOU 2015:41)

R-2015/0829 Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

R-2015/0891 Departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

R-2015/1072 Promemorian Förstärkt insättningsgaranti

R-2015/1079 Betänkandet Europeisk kvarstad på bankmedel (SOU 2015:54)

R-2015/1097 Promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

R-2015/1127 Betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

R-2015/1143 Betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)

R-2015/1256 Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)

R-2015/1258 Departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

R-2015/1272 Betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)

R-2015/1275 Promemorian Regelförenkling för sjöfarten

R-2015/1362 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

R-2015/1365 Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

R-2015/1663 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Annons
Annons