search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Moderna hjälpmedel gör att man kan arbeta

Ett målsägandebiträde beviljas inte ersättning för spilltid på morgonen före förhandlingen eftersom moderna hjälpmedel gör att man kan arbeta ändå.

I en dom meddelad av hovrätten för Nedre Norrland beviljas inte ett målsägandebiträde ersättning för en timmes spilltid på morgonen före hovrättsförhandlingen. Biträdet bodde på hotell och förhandlingen var utsatt till kl. 9.00 och hon yrkade ersättning för en timmes spilltid före förhandlingen.

Domstolen skriver: ”Enligt 5 § lagen om målsägandebiträde och 27 § rättshjälpslagen har ett målsägandebiträde rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bland annat sådan tidsspillan som uppdraget har krävt. Enligt 2 § i Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan definieras tidsspillan som tid då produktivt  arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk.

Målsägandebiträdet kände till att huvudförhandlingen skulle påbörjas först kl. 9.00. Hovrätten anser därför att hon med de hjälpmedel som numera används kunde ha utfört arbete så att det inte var nödvändigt att vara sysslolös  mellan kl. 8.00 och 9.00. Hovrätten avslår därför hennes begäran om ersättning för tidspillan mellan kl. 8.00 och 9.00 tisdagen den 26 maj 2015. Sammantaget ska hon alltså tillerkännas ersättning för tidsspillan motsvarande sex timmar. Mot hennes kostnadsanspråk i övrigt finns ingen erinran.”

Annons
Annons