search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: EU regulation on succession and wills : commentary

Författare: Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimston, Paul Lagarde, Felix Odersky, Barbara Reinhartz     

Förlag: Otto Schmidt Verlag

En ny arvsförordning (650/2012) med ett gemensamt regelverk för medlemsländerna på arvsrättens område trädde i kraft den 17 augusti 2015. Danmark, Storbritannien och Irland har valt att stå utanför. Den nya arvsförordningen innehåller regler om behörig domstol, tillämplig lag samt godkännande och verkställighet av domar. Ett europeiskt arvscertifikat har också införts, en legitimationshandling giltig inom hela EU. Boken kommenterar och förklarar förordningen artikel för artikel. För att komplettera vissa bestämmelser i arvsförordningen har Sverige antagit en ny lag om arv i internationella situationer, IAL (2015:417). Advokat Ulf Bergquist som medverkar i denna kommentar kommer tillsammans med advokat Lina Melén senare i år också ut med en lagkommentar till IAL.

Titel: Redfern and Hunter on international arbitration

Författare: Nigel Blackaby, Constantine Partasides

Förlag: Oxford University Press

Ett av standardverken inom internationell skiljedomsrätt har nu kommit i en ny uppdaterad sjätte upplaga. Boken går igenom de olika stadierna av skiljedomsprocessen, från utarbetandet av skiljeavtalet till verkställighet av skiljedomen, och ger råd om hur man kan hantera vanliga problem som kan förekomma under processen. Denna nya upplaga är uppdaterad, främst med hänsyn till den senaste utvecklingen på området, såsom LCIA:s, ICC:s och UNCITRAL:s nya regler och IBA:s nya rikt­linjer. Det finns även en ökad hänvisning till reglering och praxis från utomeuropeiska länder. 

Namnbyte

Norstedts Juridik och Fritzes har bytt namn till Wolters Kluwer

I början av oktober bytte Norstedts Juridik och Fritzes namn till Wolters Kluwer. Den nederländska koncernen Wolters Kluwer som äger förlaget sedan 1990-talet har nu samlat all verksamhet under ett gemensamt varumärke. 

Norstedts juridik, ursprungligen ett varumärke för bokförlaget Norstedts juridiska litteratur, uppstod 1861 då Sveriges rikes lag gavs ut för första gången. Fritzes grundades 1837 då C.E. Fritze och C.A. Bagge öppnade en bokhandel med förlagsverksamhet i Stockholm.  1999 blev Fritzes en del av Norstedts Juridik. På 1990-talet köpte Wolters Kluwer upp Liber (där Norstedts Juridik ingick). Man sålde senare av Liber men behöll Norstedts Juridik.

Våra fri- och rättigheter

Handbok från Centrum för rättvisa vill bidra till bättre kunskap om hur det juridiska fri- och rättighetsskyddet ser ut.

Centrum för rättvisa har publicerat en handbok som på ett enkelt sätt beskriver våra fri- och rättigheter och ger konkreta verktyg till människor om hur man går till väga för att få en rättslig prövning om man drabbats av ett övertramp från det allmänna. Handboken går att läsa/ladda ned på centrumforrattvisa.se.

Rapporter från Brottsförebygganderådet (Brå)

Matchfixning : manipulation av matcher och spelmarknad (2015:18)

Matchfixning, det vill säga manipulation av matchresultat, har under senare år blivit alltmer uppmärksammat. År 2012 kom den första svenska polisanmälan om en misstänkt manipulerad fotbollsmatch. Därefter har det kommit ca 20 anmälningar om misstänkta fall. Rapporten visar att matchfixning oftast finns inom fotboll och att det finns skäl att tro att intäkterna delvis finansierar idrottsklubbarna. Brå presenterar förslag på brottsförebyggande strategier som riktar sig till både idrottsrörelsen, spelmarknaden och rättväsendet.

Försäkringsbedrägerier (2015:19)

Enligt studien ökar bedrägeribrotten kraftigt men har låg prioritet i rättsväsendet. Varje år polisanmäls ca 300 försäkringsbedrägerier men endast 14 procent resulterar i åtal. Brå konstaterar att både försäkringsbranschen och rättsväsendet kan göra fler insatser för att motverka försäkringsbedrägerier. Man rekommenderar bland annat försäkringsbolagen att öka sin kontrollverksamhet och vidta åtgärder för att öka kunskapen om försäkringsbedrägerier. Dessutom bör dialogen med rättsväsendet stärkas.

Båda rapporterna går att läsa/ladda ned på www.bra.se.

Annons
Annons
Annons