search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ensamkommande barn undantas från lagändring

Torsdagen den 22 oktober nådde regeringen och allianspartierna en överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken. 

Den blocköverskridande uppgörelsen mellan samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, innehåller 21 punkter som syftar till att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel under en treårsperiod. Ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar undantas dock från den tillfälliga lagändringen och ska även fortsatt som huvudregel få permanent uppehållstillstånd. Placeringen och hanteringen av ensamkommande barn ska, enligt överenskommelsen, löpande ses över. Översynen ska omfatta alltifrån handläggningen hos socialtjänsten och Migrationsverket till systemet med gode män och tolkar. Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolar att ta emot asylsökande och nyanlända elever.

Migrationsverket får i uppdrag att korta handläggningstiderna för asylsökan. En plan för vilka åtgärder som ska vidtas ska redovisas till Regeringskansliet i samband med att verket lämnar sin prognos för februari 2016. Ett resultat av EU-förhandlingar är att avslag ska ges snabbare på ogrundade ansökningar och ansökningar från säkra länder.

De sex partierna är också eniga om att riksdagen ska stödja en proposition om att kommunerna ska dela på ansvaret för mottagande av nyanlända. Den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 mars 2016.

Uppgörelsen innebär även skärpta försörjningskrav för anhöriginvandring. Undantag från försörjningskrav tas bort vid anhöriginvandring för svenska medborgare, medborgare i annan EES-stat eller Schweiz samt för dem som har bott i Sverige i mer än fyra år.

Vidare ska etableringen på arbetsmarknaden underlättas genom att den befintliga modellen med yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) utvidgas.

Andra exempel på förändringar är att rätten till dagersättning för vuxna utan barn tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning. Rätten till anläggningsboende för vuxna utan barn med lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning upphör när fristen att lämna landet har löpt ut.

Sverige ska också successivt öka antalet kvotflyktingar till 5 000 personer och en utredning tillsätts för lagliga vägar att söka asyl i EU.

Totalt beräknas satsningen kosta tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor går till civilsamhällets organisationer.

 

Läs hela överenskommelsen ”Insatser med anledning av flyktingkrisen”

Annons
Annons