search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Asyladvokaterna slipper ligga ute med pengar åt staten

Migrationsverket ändrar sig i frågan om förskott till offentliga biträden i migrationsmålen.

Från och med den 1 november tillämpar Migrationsverket nya rutiner när det gäller förskott på ersättning till offentliga biträden i migrationsmål. Det innebär att biträdena inte längre ska behöva ligga ute med stora belopp under lång tid, i väntan på att Migrationsverket ska fatta ett slutligt beslut i de ärenden där biträdena är förordnade.

Efter att Advokatsamfundet och enskilda advokater har vänt sig till Migrationsverket och påtalat det orimliga i att advokater ska ligga ute med stora belopp åt staten, har verket nu beslutat att ändra sin praxis för utbetalning av ersättning. Advokaten skrev i nr 7/2015 om hur flera asylrättsadvokater har fordringar på Migrationsverket på 1 miljon kronor eller ännu högre belopp.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar det nya beslutet.

I sitt beslut om en ny standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning fastställer Migrationsverket att de offentliga biträdena i migrationsmålen i fortsättningen ska kunna få förskott på sina kostnadsräkningar.

Migrationsverket ska kunna bevilja förskott, om det inte kan antas den slutgiltiga ersättningen till det offentliga biträdet kommer att bli fastställd inom sex månader. En förutsättning är också att biträdets arbete omfattar mer än åtta timmar.

Migrationsverket ska fatta beslut inom sju dagar efter det att biträdets begäran om förskott på en kostnadsräkning har kommit in. Utbetalningen av ersättningen ska vara det offentliga biträdet tillhanda inom sju dagar efter beslut om bifall. Liksom tidigare kan Migrationsverket bevilja förskott för mindre belopp i de fall där det återstår en mycket lång tid till den slutliga prövningen av ärendet.

Dessutom har Migrationsverkets ledning i Västsverige uttalat sig om hur den nya standarden ska tillämpas. Enligt uttalandet har asylprövningscheferna i Västsverige uppmanats att ska se välvilligt och generöst på förskottsyrkanden. I ett meddelande till Migrationskollegiet i Göteborg ber Migrationsverket också offentliga biträden, som ändå stöter på problem och tveksamma bedömningar, att i så fall informera Migrationsverkets ledning om den saken.

Enligt de handläggningsrutiner som har gällt hittills, har förskott normalt beviljats bara om arbetet omfattar mer än 18 timmar och ersättningen inte antas bli fastställd inom sex månader. Förskott har också kunnat beviljas om arbetet omfattar mer än nio timmar och ersättningen inte väntas bli fastställd inom ett år.

Asylrättsadvokater har därmed i regel tvingats vänta ett år eller mer på att ersättning i asylärenden betalas ut. Under den tiden har de fått ligga ute med kostnader för exempelvis tolkarvoden, och betala in moms på den ersättning de ännu inte har fått utebetald. 

Migrationsverket ändrade sin policy 2008 och slutade att rutinmässigt betala ut förskott till offentliga biträden för arbete och utlägg. Konsekvenserna för advokaterna har blivit större i takt med att Migrationsverkets handläggningstider ökat.

Advokatsamfundet har alltsedan rutinerna ändrades riktat skarp kritik mot de långa kredittiderna för asyladvokater hos Migrationsverket och ifrågasatt att ”advokater ska agera bank åt ett statligt verk”. Advokatsamfundet har upprepade gånger påtalat problemen för Migrationsverket och begärt en förändring.

Syftet med migrationsverkets nya standard anges vara att ”säkerställa att begäran om förskott på kostnadsräkningar handläggs snabbt, effektivt och rättsäkert”. Ett av målen för standarden är att med reviderad praxis ge förutsättningar för att fler yrkanden om förskott ska bifallas, skriver Migrationsverket.

Migrationsverket fattade beslutet redan den 28 september, men det ska alltså tillämpas från och med den 1 november.

Annons
Annons