search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vägledande uttalande

Advokatsamfundets styrelse gjorde ett vägledande uttalande om utred-ningsskyldighet vid biträde i asyl­ärenden den 9 december 2004, med anledning av ett nytt arbetssätt vid Migrationsverkets asylenheter som innebar en förändrad och mer aktiv roll för det offentliga biträdet vid asylutredningar. I det vägledande uttalandet från 2004 skrev styrelsen: Utgångspunkten är att Migrationsverket enligt lag har en övergripande utredningsskyldighet i asylärenden. Denna utredningsskyldighet kan inte åläggas en advokat.

En advokat som förordnas som offentligt biträde i ett asylärende har som främsta plikt att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata en klients intressen och bevaka dennes rätt i ärendet. Inom ramen för detta uppdrag åligger det advokaten att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet samt lyfta fram de omständigheter som talar för klientens sak. En advokat får inte, utan klientens samtycke, till Migrationsverket redovisa uppgifter som talar till klientens nackdel.

Annons
Annons