search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2015/0828 Promemorian Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)

R-2015/0850 Betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

R-2015/0878 Betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

R-2015/0905 Betänkandet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47)

R-2015/0941 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

R-2015/0956 Departementspromemorian Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag (Ds 2015:12)

R-2015/1013 Betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)

R-2015/1037 Departementspromemorian Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (Ds 2015:32)

R-2015/1076 Promemorian Vissa frågor på området för indirekta skatter

R-2015/1122 Promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5

R-2015/1457 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Annons
Annons